Hoppa till innehåll
Hem » Brottsbekämpning

Brottsbekämpning

Linköping har under en lång tid haft en växande otrygghet i flera delar av kommunen. Otryggheten visar sig i en ökad rädsla för att utsättas för brott såsom rån, våldtäkt och misshandel. Allt för många tvingas dessutom oroa sig för att ens barn ska rekryteras till kriminella gäng eller börja med droger. Kriminaliteten har blivit grövre och sker utspritt i kommunen på ett sätt som drabbar hederliga medborgare. 

Östgötapartiet vill verka för en långsiktig pragmatisk politik som successivt bryter ner de kriminella elementen i samhället. Vi ser dock också ett behov av att omgående pröva åtgärder som kan bidra till att skydda medborgare och egendom.

Vi vill därför rikta både långsiktiga och omedelbara insatser mot de utsatta områdena i kommunen med målet att stötta polisen och skapa trygga rum för kommuninvånarna. Vi vill också upprätta ett tätare samarbete med polisen i Linköping så att kommunen bättre kan bistå dem i att metodiskt och pragmatiskt leta konkreta åtgärder som gör det svårare att vara kriminell i Linköpings kommun.

Östgötapartiets trygghetsprogram i punktform:

  • Avlasta polisen genom fler kommunala ordningsvakter
  • Neka brottsaktiva möjligheten att hyra bostad eller lokal i kommunen
  • Indragna bidrag för brottsaktiva
  • Öka kameraövervakningen
  • Mer brottspreventiva åtgärder i det offentliga rummet
  • Skärpta ersättningssystem och gå hårdare åt politiker som fifflar och fuskar
  • Ökade satsningar mot hedersvåld

Avlasta polisen genom fler kommunala ordningsvakter

Ett av polismyndighetens problem är att poliser inte tillåts att helhjärtat ägna sig åt den polisiära kärnverksamheten, det vill säga att förebygga och bekämpa brott. Istället för att fokusera på det som behöver göras så har politiker och myndighetschefer tvingat på polismyndigheten olika typer av projekt som haft mycket begränsad effekt på brottsligheten.

Denna experimentverkstad har bland annat resulterat i att poliser tvingas lägga tid och resurser på ordningsarbete som andra yrkesgrupper skulle kunna göra istället. Det handlar exempelvis om patrullerande verksamhet på gator och torg som lika gärna skulle kunna skötas av ordningsvakter.

Östgötapartiet vill därför anställa fler ordningsvakter i syfte att avlasta polisen så att mer av deras fokus kan läggas på att bekämpa den ökande brottsligheten.

Hårdare straff och indragna bidrag för brottsaktiva

Ett stort problem för polisens förmåga att bekämpa kriminaliteten i kommunen är återfallsförbrytare som begår brott på löpande band och därmed tar upp mycket av rättsväsendets tid och resurser. I denna kategori ingår yrkeskriminella och livsstilskriminella. I de fall där dessa individers brott når fram till domstol så slutar det ofta med att förövaren får olika former av straffrabatter. Trycket på rättsväsendet parat med den tandlösa lagstiftningen innebär att det är fullt möjligt för dessa individer att mer eller mindre konstant återfalla i brott utan att mötas av avskräckande konsekvenser. Det är lättare att vara kriminell i Sverige än det är i jämförbara länder och det drabbar hederliga medborgare, i synnerhet i våra utsatta områden.

Därför kommer Östgötapartiet i tingsrätten verka för högre straff vid yrkeskriminella och livsstilskriminella samt att straffrabatter inte används så lättvindigt.

Östgötapartiet kommer också driva att bidrag och ersättningar ska villkoras med att man inte får begå brott. De kommande åren kommer svensk ekonomi gå allt sämre. Därför måste vi hushålla med våra gemensamma skattemedel så att de räcker till för att hålla samhället igång. Det är i ljuset av detta orimligt att ge bort skattemedel till individer som inte är intresserade av att göra rätt för sig eller vara med och bygga vårt samhälle.

Neka brottsaktiva möjlighet att hyra bostad eller lokal i kommunen

Livsstils- och yrkeskriminella bor inte sällan i kommunala hyreslägenheter eller hyr kommunala förråd. Lokalerna möjliggör för dem att få enkel tillgång till andras egendom samt att med hyreshuset som bas kunna ägna sig åt kriminell verksamhet så som narkotikaförsäljning. 

Den kraftiga explosion som raserade en hel husfasad på Ådalagatan i juni 2019 skedde i syfte att döda en känd yrkeskriminell som var bosatt i det kommunala hyreshuset. Medborgare i Linköpings kommun riskerar alltså inte bara inbrott och knarkhandel i trapphuset till följd av att ha kriminella som grannar. De riskerar också livet.

Östgötapartiet är av dessa skäl öppna för att neka brottsaktiva möjligheten att hyra bostäder eller lokaler via våra kommunala bolag. Detta kan komma till stånd genom införande av kommunala ordningsföreskrifter beträffande rätten att hyra bostad och/eller lokal av kommunen. Vi vill också verka för ett samarbete med de privata hyresvärdarna så att ordningsföreskrifterna kan breddas till att innefatta också deras hyresbostäder.

Genom att inte husera kriminella kan kommunen motverka kriminell verksamhet i Linköping som drabbar våra kommunmedborgare.

Ökad kameraövervakning

Övervakningskameror hjälper polisen att lättare identifiera gärningsmän när brott har begåtts. De kan även avskräcka från kriminella handlingar och därmed möjliggöra att pågående brott stoppas.

Östgötapartiet ställer sig av dessa skäl positivt till att sätta upp fler övervakningskameror i det offentliga rummet. Kamerorna ska placeras där det stärker tryggheten och bidrar till att fler brott klaras upp.

Mer brottspreventiva insatser i det offentliga rummet

Huvudfokus måste vara att bekämpa kriminaliteten. Den kommer dock inte försvinna över en dag, och därför tänker Östgötapartiet, utöver hårda insatser mot kriminalitet, genomföra flera brottspreventiva insatser i det offentliga rummet. 

Inomhus bör tryggheten säkras upp genom att taggsystem och portkod införs i alla kommunala fastigheter. Förråd och cykelrum bör i sin tur ses över och förses med bättre lås samt säkrare förrådsväggar. Dessa åtgärder kan till en början tillämpas i områden som är särskilt drabbade av inbrott, men med målsättningen att på sikt gälla alla kommunens cykelrum och förrådsutrymmen. Att hyra kommunalt ska vara förknippat med trygghet. 

I likhet med övervakningskameror bidrar god belysning till att gärningspersoner drar sig för att begå brott. Med fler lampor utomhus längs exempelvis gångvägar, minskar möjligheterna för gärningspersoner att begå brott utan att då också bli synlig för omvärlden. Det ökar också möjligheterna att i tid se och kunna undfly gärningspersoner. Ökad belysning är därför ett verktyg för att motverka exempelvis överfallsvåldtäkter och rån när mörkret fallit.

Ett annat sätt vi vill motverka kriminaliteten på är genom att göra det svårare att begå brott obemärkt i kommunens grönområden och bostadsområden. Buskage och annan växtlighet som underlättar exempelvis narkotikahandel bör avlägsnas i områden som bedöms riskfyllda. Nybyggnation bör också planeras med fokus på att minimera antalet dolda platser där kriminell verksamhet kan bedrivas utan insyn från omvärlden. 

Det är viktigt att vara medveten om att lampor och klippta buskar inte i sig är lösningen på brottsligheten, även om de är bra och trygghetsskapande. Etablerade politiker anser sig ofta färdiga med det trygghetsskapande efter en trygghetsvandring och ett par nya lyktor, men det räcker inte på långa vägar. Målsättningen ska givetvis vara att dessa åtgärder inte ska behövas. Linköpings gator ska med andra ord i längden vara så trygga att belysning och buskar inte spelar någon roll.

Konkreta åtgärder istället för symboliska certifieringar

I nuläget har kommunpolitikerna försökt att erhålla så kallad Purple flag-certifiering, en typ av intyg på att Linköpings stadskärna bland annat är trygg att vistas i på kvällar och nätter. Nyttan av denna certifiering är omstridd. I själva verket tycks certifieringen utgöra alibi och ett substitut för faktiskt trygghetsskapande insatser.  Certifieringen kostar dessutom löpande skattebetalarna pengar då kommunen vartannat år måste betala mer bara för att få behålla den.

Vi anser att kommunpolitikerna ska kunna avkrävas att skapa den trygghet som behövs utan denna symboliska klapp på ryggen. Vi vill sluta lägga pengar på certifieringsjakten så att vi får mer pengar över att lägga på konkreta åtgärder. 

Hårdare konsekvenser vid politiskt fiffel och korruption

Korruption är ett samhällsproblem som förvärras i Sverige. Varje vecka avslöjas nya fall av korruption där politiker och andra makthavare inom offentlig sektor har skott sig på ett orättfärdigt sätt. Dessa personer undslipper ofta konsekvenser för sina handlingar vilket ökar risken för att korruptionen ökar. En förutsättning för att kunna motverka kriminaliteten i samhället är att makthavare inte skor sig på det gemensammas bekostnad. Därför måste samma nolltolerans mot kriminellt beteende råda i maktens korridorer som på våra gator och torg.

Östgötapartiet kommer aldrig se mellan fingrarna på korruption, varken när det gäller tjänstemän eller politiker. Vi vill istället se att kommunen mobiliserar sina jurister mot de tjänstemän och politiker som missbrukar sin makt och skor sig på skattebetalarnas bekostnad.

Även om det är en fråga som måste tas på riksplanet så är vi också för att införa tjänstemannaansvar. Den som sitter på en maktposition och inte gör sin plikt gentemot medborgarna ska givetvis inte åtnjuta ansvarsfrihet för sina handlingar. 

Ökade satsningar mot hedersvåld

Östgötapartiet vill att mer ska göras för att motverka förekomsten av hedersvåld och hedersförtryck i kommunen. Mer om detta kan ni läsa här: