Hoppa till innehåll
Hem » Demokrati och politisk förvaltning

Demokrati och politisk förvaltning

När kommunpolitiker slösar miljardbelopp på skrytbyggen och jippon och lyfter löner på över 76 000 kronor, ja då har politiken svävat iväg.

Östgötapartiet vill ta ner politiken på jorden igen och vitalisera demokratin.

Östgötapartiets demokrati- och politikprogram i punktform:

 • Halvera politikerlönerna
 • Sänk lönerna för högre chefstjänstemän och direktörer inom offentlig sektor
 • Sänk partistöden, inför ett maxtak för hur mycket man kan få i partistöd
 • Villkora partistöd med politikernas laglydighet
 • Skärp till systemet för utbetalningar av politikernas arvoden och ersättningar
 • Sänk arvodena och ersättningarna för politikernas möten
 • Mobilisera juristerna mot de makthavare som fuskar
 • Öppna för utökat tjänstemannaansvar
 • Fler kanaler för direktdemokrati
 • Öppna för folkinitiativ via kommunen och eller regionens hemsida
 • Fler folkomröstningar
 • Öppna för bindande folkomröstningar

Sänk politikerlönerna

Enligt Östgötapartiet är politikernas uppgift att lösa folkets problem. Därför menar vi att det är helt avgörande att politikerna är välförankrade i den verklighet de ska fatta beslut om.

Höga löner, privilegier och brist på konsekvenser för sina handlingar isolerar makthavarna i en egen liten bubbla långt från folkflertalets vardag och verklighet. Genom detta förvrids politikens fokus på ett sätt som försvårar möjligheterna att åtgärda samhällsproblem. Effekten blir att det slösas miljardbelopp på skrytbyggen, konstjippon och andra onödigheter som bara politikerna själva finner nöje i, samtidigt som våra välfärdsområden blir eftersatta och kommunen sätts i allt djupare skuld.

Under långa perioder under 1900-talet tjänade riksdagspolitiker i nivå med samtida lärare. I takt med att politikerna fick ökad makt över sin egen lönesättning kom dock politikerlönerna och arvodena att skena. År 2019 tjänade de nio kommunalråden i Linköping ofattbara 71 300 kronor i månaden. 2021 höjde de sina löner till nya orimliga nivåer, denna gång till 76 200 kronor i månaden. Kommunalråden har alltså höjt sina egna månadslöner med 5000 kronor på två år.

Östgötapartiet vill istället halvera kommunalrådslönerna. Vi har inte råd med makthavare som sätter politikerlönen i första hand och folket i andra hand. Politisk kompetens mäts i förmågan att göra gott för folket, inte i att klättra i maktpartierna eller sätta sina namn på nya prestigeprojekt. Politik ska man bedriva för att man vill förbättra samhället, inte för att man vill sko sig på dess förfall. En sänkning av oskäliga politikerlöner är ett sätt att sålla ut de som är i politiken av fel skäl och på så vis få stopp på politik som är dålig för kommunens medborgare.

Utöver att justera politikens fokus till det bättre bidrar en sänkning av politikerlönerna också till att vi kan investera mer i det som räknas, det vill säga i kommunmedborgarnas gemensamma välfärd.

Sänkta löner för högre chefstjänstemän och direktörer i offentlig sektor

Östgötapartiet vill även sänka lönerna för högre chefstjänstemän och direktörer i offentlig sektor.

Hur mycket lönerna bör sänkas med kommer variera från fall till fall men att det behöver komma till sänkningar framgår tydligt av hur bekymmerslöst lönerna skenat iväg. Linköpings kommun har inte bara Sveriges högst betalda kommundirektör i bostadsbolag med en månadslön på 175 000 kronor i månaden utan dessutom Sveriges högst betalda kommundirektör i energibolag med över 234 000 kr i månaden. Kompetensen hos våra chefer har inte ökat med löneutvecklingen och mängden ansvar har till och med minskat. I privat sektor tjänar chefer med motsvarande eller mer ansvar mindre än hälften av vad en del kommundirektörer får ut i kommunen. Därav är det rimligt att justera lönenivåerna till en motsvarande nivå. Sett till den svåra ekonomisk situation som offentlig sektor kommer att träda in i inom en snar framtid så behöver vi spara in på våra offentliga utgiftsposter. Istället för att angripa en redan eftersatt välfärdssektor kommer Östgötapartiet i ett sådant läge att börja effektivisera uppifrån och ner, inte nerifrån och upp.

Östgötapartiet ser än så länge inte nödvändigheten i att sänka direktörslönerna till samma nivå som vi vill sänka politikerlönerna, men vi ser inte heller behovet av att ha någon chef som tjänar över 100 000 kronor i månaden sett till det ekonomiska läge som regionen och kommunen faktiskt befinner sig i bakom den polerade fasaden.

Sänk partistöden

Östgötapartiet är öppna för att sänka partistöden utan att angripa dess ursprungliga syfte. Partistöden är i regel bra. De hjälper partier på det lokala planet att kunna bedriva sin verksamhet och kan därigenom bidra till att vitalisera demokratin. Partistöden är dock onödigt höga i dagsläget.

I dagsläget erhåller partierna partistöd efter antal mandat. Desto mer mandat ett parti har, desto mer skattemedel erhåller partiet i partistöd.

Östgötapartiet vill sätta en gräns för hur mycket partistöd som kan betalas ut så att andelen skattemedel som går till partistöden minskas. Det finns olika sätt som vi skulle kunna åstadkomma detta på. Exempelvis kan en gräns sättas vid ett visst antal mandat så att partistöden inte kan nå över en viss nivå oavsett hur många fler mandat partiet plockar. Det skulle kunna innebära att ett parti inte kan få ut mer än 500 000 kronor årligen även om partiet – enligt dagens regler – skulle ha kunnat få ut mer än det dubbla sett till antalet mandat.

En annan variant är att sänka partistöden i sin helhet.

En tredje variant är att progressivt sänka partistöden så att andelen partistöd minskar i proportion till antalet mandat, dvs att de första mandaten innebär ett högre partistöd än de 7:e eller 8:e mandaten.

Syftet med att sänka partistöden på något av dessa vis är att spara in skattemedel som istället kan nyttjas till välfärden, utan att för den delen angripa det syfte som partistödet är tänkt att fylla.

Partistöden bör villkoras med representanternas laglydighet

Östgötapartiet vill att partistöden ska villkoras av partirepresentanternas laglydighet. Ifall någon politiker från något av de partier som erhåller partistöd blir påkommen med att ha förskingrat skattemedel via något av sina politiska uppdrag, bör en ansenlig del av partistöden kunna dras in. Detta skulle tvinga partierna att slå ner hårdare på den politiska korruptionen.

Skärp till politikernas ersättningssystem

Östgötapartiet vill skärpa ersättningssystemet så det blir tydligare hur mycket respektive politiker har rätt till. Vi vill också skärpa systemet i syfte att göra det svårare att fuska.

Justera mötesarvoden och ersättningar till en mer rimlig nivå

Östgötapartiet är öppna för att justera mötesarvoden och ersättningar till en mer rimlig, och lägre, nivå. En variant skulle kunna vara att försöka sätta ersättningssystemet i paritet med a-kassan.

Lika inför lagen! Mobilisera juristerna mot de makthavare som fuskar!

Östgötapartiet tycker att makthavare och medborgare ska behandlas lika inför lagen. Därför bör kommunen mobilisera sina jurister gentemot de politiker och tjänstemän som försöker sko sig genom fiffel och fusk. Detta beteende passerar i dagsläget tyvärr ofta under radarn.

Öppna för utökat tjänstemannaansvar

Östgötapartiet är öppna för utökat tjänstemannaansvar. I slutändan är det en fråga som måste avgöras på statlig nivå, men vi är positivt inställda till och kommer i de fall det är möjligt att driva på för att utöka tjänstemannaansvaret.

Fler kanaler för direktdemokrati

Östgötapartiet är för utökad demokrati på det kommunala och regionala planet. Demokratin handlar inte enbart om att välja, det handlar också om att fatta beslut och ta ansvar. Vi tror att samhället gynnas av att medborgarna blir mer delaktiga i beslutsprocesserna, inte minst i dagens läge då makthavarna svävat iväg och tappat förståelsen för, och kopplingen till, folkflertalets vardag och verklighet.

Så ser det oftast ut i praktiken, politiker talar sig varma om hur sanna demokrater de är men när de får frågor om huruvida de skulle vara beredda att lämna ifrån sig makt till folket så svalnar intresset rätt fort. Inte ens 10 procent av folkinitiativen som initieras i Sverige implementeras i praktiken.

De demokratiska innovationer som i dagsläget finns att tillgå fungerar tyvärr mest som alibin för de sittande politikerna att peka på utifall de ställs till svars för sin dåliga förankring hos medborgare som berörs av deras beslut.

Östgötapartiet vill se mer demokratiska innovationer och mer av folkets inflytande.

Öppna för möjligheten att initiera folkomröstningar via kommunens och regionens hemsida

Östgötapartiet vill möjliggöra för medborgarna att kunna initiera folkomröstningar via kommunens och regionens hemsida. Den typen av möjligheter skulle också kunna tjäna som ett starkt komplement till den representativa demokrati som vi har och hjälpa politikerna att se vad som är relevant för medborgarna.

Fler folkomröstningar

Östgötapartiet vill se fler folkomröstningar, främst i frågor som är av avgörande vikt för kommunen. Byggandet av simhallen är ett tydligt exempel på en fråga som borde ha avgjorts genom folkomröstning. Linköpingsborna borde givetvis inte bara ha rådfrågats utan också delgetts beslutsrätt över om kommunen skulle spendera nästan en miljard kronor på byggandet av Sveriges hittills dyraste simhall. Detta särskilt då Linköpingsborna hade kunnat få en ny eller en helrenoverad simhall för en betydligt mindre kostnad och därmed fått både simhall och mer pengar till välfärden.

Ju dyrare ett projekt eller ett beslut väntas bli och desto större konsekvenser det väntas få för samhället, desto större anledning, enligt oss i Östgötapartiet, att hålla en folkomröstning.

Folkomröstningar kan även vara aktuella i vissa delar av kommunen, exempelvis i småorter som har sina egna lokala frågor att ta ställning till. Detta förutsätter givetvis att medborgarna kräver en folkomröstning, något som då ska kunna ske via kanaler på kommunens eller regionens hemsida.

Öppna för bindande folkomröstningar

Östgötapartiet är öppna för att också göra folkomröstningarna till något mer än bara rådgivande. Vi är öppna för bindande folkomröstningar, där politikerna inte bara får möjlighet att lyssna till folkviljan utan också är bundna av plikten att tjäna och realisera folkviljan!