Hoppa till innehåll
Hem » Äldreomsorg

Äldreomsorg

Östgötapartiets äldreomsorgspolitik syftar till att förbättra för såväl våra äldre som för våra anställda på området. Äldreomsorgen är ännu ett område där Östgötapartiet kommer sticka ut i jämförelse med hur de andra partierna budgeterar och administrerar nämnda område. Vi kommer, till skillnad från övriga partier, att förstärka äldreomsorgen – rejält!

Östgötapartiets äldreomsorgspolitik i punktform:

  • Rusta upp äldreomsorgen – Fler anställda och förbättrade arbetsvillkor
  • Upprätta fler hemtjänstenheter 
  • Inför scheman som är praktiskt genomförbara
  • Nej till så kallade ”hälsoscheman”
  • Inrätta en social hemtjänst
  • Skärpta språk och kompetenskrav
  • Måltider med hög standard – Utökat samarbete med restauranger
  • Möjliggöra för husdjur på vissa boenden
  • Planera för att anlägga äldreboenden i närhet till förskoleverksamhet
  • Skärpta kvalitetskrav på såväl privat som offentlig verksamhet

Dagens äldreomsorg är kraftigt eftersatt och vanskött. Under de senaste mandatperioderna har det uppdagats flera fall av vanvård på äldreboenden i kommunen. Det har runt om i landet blivit normaliserat att politiker ger sig på de äldre trots att äldreomsorgen borde vara de äldres lön efter ett liv av arbete och betalad skatt. Norrköpings kommun är inget undantag.

Kvartetten, ledd av Socialdemokraterna, skar ner på Vård- och omsorgsnämnden med över 140 miljoner kronor 2019 – 2021 (såklart pausade Socialdemokraterna nedskärningarna 2022 när det var valår). Det nya styret fortsätter på samma bana med nedskärningar på 75 miljoner 2023 – 2024.

Att politiker envisas med att ge sig på de äldre samtidigt som de höjer sina egna löner och öser pengar över en skattedopad symfoniorkester är inget annat än skandalöst. Särskilt då de dessutom har mage att påstå sig värna om kommunens kärnuppdrag.

Äldreomsorgen är ett av de kommunala områden där politikerna skär ner i syfte att få loss pengar till andra utgiftsområden. Resultatet av den förda politiken är att allt fler anställda bränner ut sig till följd av en systematisk underbemanning samt att allt fler äldre far illa. Östgötapartiets politik syftar till att bryta denna negativa utveckling. Vi är beredda att vända på varenda sten i syfte att rusta upp äldreomsorgen till den nivå den ska ligga på. Våra äldre slet för att bygga det här samhället åt oss. Att ge dem en värdig äldreomsorg är således det minsta vi kan göra. Det är inget mindre än vår plikt!

Mentaliteten ska präglas av medmänsklighet

Svensk äldreomsorg har tappat mycket av den mentalitet som tidigare präglat den, nämligen att det i första hand är en verksamhet av och för människor. Äldreomsorg är inget ”affärsområde” där brukare och anställda kan behandlas som slit-och-släng-varor i jakten på kostnadseffektivitet. Det är en verksamhet vars syfte är den totala motsatsen till detta. Det måste därför till ett paradigmskifte i själva mentaliteten kring verksamheten. Genom att förändra de materiella förutsättningarna, främst i form av att avskaffa den systematiska underbemanningen, kan detta paradigmskifte genomföras.

Rusta upp äldreomsorgen – Fler anställda och förbättrade arbetsvillkor

Den absolut övervägande majoriteten av alla problem inom dagens äldreomsorg kan spåras till den systematiska underbemanningen. Det är inte nya chefstjänster eller applikationer som kommer lösa problemen inom äldreomsorgen, det är fler kvalificerade anställda som behövs!

Flertalet anställda som börjat inom äldreomsorgen har fått erfara den hårda pressen. Många har bränt ut sig för att sedan aldrig mer våga sätta sin fot i verksamheten igen. På så sätt försämras även yrkets status. Äldreomsorgen är en verksamhet vars hela syfte är att ge de äldre en känsla av lugn och ro, livsglädje och värdighet under deras sista levnadsår. För det krävs det personal som har tid och ork att ge de äldre just det och inte motsatsen. Därför kommer Östgötapartiet verka för att mer kvalificerad personal ska kunna anställas så att kvaliteten förbättras och den befintliga personalens arbete underlättas.

Nej till så kallade “hälsoscheman”

Personalen inom äldreomsorgen har på många håll i landet fått arbetsvillkoren kraftigt försämrade genom det som har kommit att kallas för ”hälsoscheman”. Dessa scheman har gemensamt att personalen får kortare men samtidigt fler arbetspass och i vissa fall fler oönskade helg- och nattpass. Lägg därpå en kraftigt försämrad möjlighet att kunna planera livet i övrigt när scheman kan ta helt annorlunda former inför nästa arbetsmånad.

Hälsoscheman är varken hälsosamma för personalen eller för brukarna. Dessa schematekniska rockader tvingas ner i verksamheterna från politiker och tjänstemän som vill leta budgetutrymme så att de kan ösa pengar på dravel. Östgötapartiet strävar efter arbetsvillkor som fungerar för personal, verksamhet och brukare. Arbetspassen ska planeras på ett rationellt och sunt sätt i syfte att bibehålla en uthållig och välmående personalstyrka.

Tillsammans mot ensamheten – Inrätta en social hemtjänst

Att de mänskliga aspekterna av den förda äldrepolitiken är nedtonade drabbar inte bara de anställda. När det primära fokuset ligger på att anpassa sig till kommunpolitikernas nedskärningar istället för på vårdverksamheten så far de äldre, som verksamheten är till för, illa.

Östgötapartiet är anhängare av den svenska välfärdsstaten, men man måste också ha förmågan att kunna se konsekvenserna av den institutionaliserade äldreomsorgen. I kulturer där välfärdssektorerna är svaga vårdas de äldre hemma. I vår kultur förväntar vi oss, med rätta, att det offentliga som vi betalat skatt för ska göra detta. Men vi får inte därför glömma bort att äldre inte slutar vara människor. Även äldre har behov av ett socialt liv. Tusentals äldre medborgare lever i ensamhet, där det enda besöket de får är av den stressade hemtjänstpersonalen som, hur mycket de än skulle vilja, inte kan stanna för en fika eller gå ut i parken med dem.

Med Östgötapartiet blir det ändring på detta. Vi vill bredda äldreomsorgen till att även innefatta en social hemtjänst som har till syfte att åtgärda äldres ensamhet. Den sociala hemtjänsten ska komplettera den vårdande basverksamheten. Det är ett område som lämpar sig väl för till exempel ungdomar och studenter. Den sociala hemtjänstens uppdrag ska vara att umgås med de äldre som känner ett behov av det. Det kan vara alltifrån att spela fia med knuff, fika eller ta en promenad tillsammans.

Kostnaden för en social hemtjänst finansieras gott och väl genom att till exempel stoppa kommunbidragen till den skattedopade symfoniorkestern. Införandet av en social hemtjänst behöver inte bli en särskilt dyr reform i förhållande till nyttan.

Skärpta språk och kompetenskrav – Stoppa politikernas statistikdopning

Äldreomsorgen utmålas ofta av politiker och media som en sektor präglad av så kallade ”enkla jobb”. Detta är en farlig och felaktig mentalitet gentemot verksamheten. Äldreomsorgen kräver en kompetent profession för att fungera. Den absoluta merparten av dess anställda hör fortsatt till den kategorin men i takt med att arbetsvillkoren blivit sämre så har mycket av denna utbildade och erfarna personal, som tidigare upplevt en mer fungerande äldreomsorg, flytt verksamheten. I spåren av de senaste årens migrationsströmmar har politiker och myndigheter ersatt dessa med individer utan adekvat utbildning och språkkunskap. Det hela har resulterat i en nedåtgående spiral där den totala kvaliteten försämrats. 

Att hastigt och slarvigt anställa nyanlända människor utan tillräcklig utbildning eller språkkunskap kommer varken tjäna dem, brukarna eller verksamheten i dess helhet. De enda som gynnas av det är de politiker som slipper stå till svars för den arbetslöshetsstatistik som annars skulle vara fallet.

Om den kommunala äldreomsorgen ska förbättras måste trösklarna höjas snarare än sänkas.

Huruvida man har bakgrund i Sverige eller annorstädes är irrelevant. Det viktiga är att man har vad som krävs för att möta arbetsuppgifterna.

Östgötapartiet vill därför införa tydligare kompetens- och språkkrav för att kunna erhålla anställning inom äldreomsorgen.

Måltider med hög standard – Involvera restauranger

Matens standard i äldreomsorgen varierar där det i vissa fall är bra mat men i andra fall undermålig sådan.

Östgötapartiet vill se till så att all mat som serveras inom äldreomsorgen håller en hög standard.

Maten ska vara vällagad och näringsriktig samt kombineras med god dryck, efterrätter och annat som förgyller livet. Våra äldre förtjänar livsnjutning efter allt de givit till Sverige och efterkommande generationer i vårt land.

Östgötapartiet är öppna för att inleda samarbeten med stadens restauranger i syfte att höja standarden på maten. Om matstandarden skulle bli bättre av fler decentraliserade kök är vi öppna för det också.

Nog för att många av de sittande kommunpolitikerna hyser ett visst agg mot bilister, men om det krävs en bil för att kunna garantera en bättre standard på maten och bättre arbetsvillkor för de anställda så ska en bil användas.

Möjliggöra för husdjur på vissa boenden

I andra länder förekommer det att äldreboenden har husdjur, exempelvis katter. Effekterna har blivit att de boende mår bättre.

Östgötapartiet är öppna för att introducera detta på vissa av kommunens boenden om de boende så önskar – förutsatt att det inte föreligger några allergihinder för brukare eller anställda. 

För att verksamheten inte ska gå ut över personal eller djuren själva är det viktigt att verksamheten först görs på prov och att extra resurser öronmärks för att ta hand om djuren på ett fullgott sätt. Djuren ska vara sällskap för de äldre och får inte bli ännu ett stressmoment för personalen.

Planera för att anlägga äldreboenden i närhet till förskoleverksamhet

I andra länder förekommer det att äldreboenden anläggs i närhet av förskoleverksamhet, där de äldre och barnen har möjlighet att träffa varandra, exempelvis på en gemensam uteplats.

Effekten är positiv för såväl barnen som för de äldre. De äldre blir något gladare och barnen får i sin tur möjligheten att lära sig av de äldre.

När det gäller planeringen av framtida boenden och förskoleverksamheter är Östgötapartiet öppna för att dessa kan kombineras vägg i vägg. Utöver kontakten över generationsgränserna finns där även fler fördelar i form av ekonomi och logistik. Exempelvis möjligheten att de två verksamheterna kan ha ett gemensamt kök vilket blir billigare och mindre logistiskt krävande än om de ska servas från två olika kök.

Vår syn på privata aktörer och vinstuttag i äldreomsorgen

Vårt mål är att äldreomsorgen ska hålla högsta möjliga kvalitet, huruvida det sker genom kommunala eller privata aktörer ser vi som en sekundär fråga. På längre sikt strävar vi efter att uppnå en situation där privata aktörer inte ska behövas eftersom den kommunala äldreomsorgen ska ha överlägset bäst kvalitet.

Östgötapartiet är kritiskt inställda till vinstuttag från välfärden eftersom vi vill att varje skattekrona som går till verksamheten också ska gå till just verksamheten snarare än till vinstuttag, men strategin för att avskaffa behovet av privata aktörer måste vara av pragmatisk art och se till den situation som råder. I dagsläget saknas kapaciteten för kommunen att helt ta över de privata aktörernas verksamhet.

Detta beror till stor del på att politiker och tjänstemän sinkat den offentliga verksamheten så pass att behovet av alternativ uppstått. Om den kommunala äldreomsorgen är undermålig så kommer efterfrågan på privata aktörer att växa. Den kommunala sektorn ska således sträva efter att vara så bra så att de privata alternativen blir överflödiga. Att privata företag inte använder alla sina medel till omedelbar verksamhet utan i själva verket har ett huvudintresse i att ta ut vinst, utgör en onödig merkostnad för kommunmedborgarna. Särskilt i vår kommun där kommunpolitikernas stora vurm för att bli av med sina arbetsuppgifter har ökat förekomsten av privata aktörer.

Det finns även exempel på privata aktörer som grovt misskött sina uppdrag där politikerna först ignorerat problemen för att sedan vägra agera resolut när detta uppmärksammats medialt. Här måste kommunen bli mycket mer resolut i att fullfölja sitt ansvar gentemot medborgarna och ställa hårdare krav på de aktörer som bedriver verksamhet i vår äldreomsorg. Vid missförhållanden ska kommunen i regel se till att så fort som möjligt avsluta samarbetet med dessa aktörer, kommunalisera verksamheten och mobilisera sina juridiska enheter för att driva rättsliga processer mot de som skott sig på sig våra skattemedel och vanvårdat våra äldre. 

Vill man bedriva privat äldreomsorg i Norrköpings kommun så ska man leva upp till strikta kvalitetskrav, annars har man inget här att göra. Om de privata aktörerna inte är bättre än den kommunala äldreomsorgen är deras verksamhet fullkomligt onödig att allokera skattemedel till.  

Genom att ställa hårdare krav på såväl kommunal som privat verksamhet, samtidigt som vi kraftigt rustar upp äldreomsorgen, ämnar vi i Östgötapartiet att höja den totala kvaliteten. Med ett seriöst och ansvarstagande ledarskap kommer de oseriösa aktörerna att bli ett minne blott, oavsett om det handlar om slarviga företag i privat sektor eller inkompetenta chefer i kommunal sektor.

Östgötapartiet vänder sig emot såväl ideologisk dogmatism från vänster som från höger. Det finns inget självändamål i att en viss aktör äger verksamheten om samma aktör utför ett uruselt jobb. Detta gäller såväl privat som kommunalt ägande. Med Östgötapartiets politik kommer äldreomsorgen bedrivas av de som utmärker sig i professionalitet och kvalitet och således förtjänar uppdraget. Om företagen inte klarar att leva upp till den standard som ska råda inom äldreomsorgen kommer vi nå en situation där all verksamhet sköts av kommunen, men inte på grundval av ideologisk dogmatism, snarare genom att strikta kvalitetskrav renodlat och höjt den totala standarden.