Hoppa till innehåll
Hem » Bostäder

Bostäder

  • Inför en bostadsförmedling för en mer effektiv ruljangs på bostadsmarknaden
  • Neka brottsaktiva möjlighet att hyra bostad eller lokal i kommunen
  • Nyttja allmännyttan till att pressa ner priserna – förebygg privat skuldsättning
  • Bygg billigare hyresrätter inom allmännyttan
  • Använd allmännyttans vinst till underhåll – stoppa omfattande vinstuttag till kommunkassan
  • Inför skattemässigt billigare boendelösningar för nyanlända
  • Kartlägg vilka skäl som har motiverat till förtur i allmännyttans bostadskö och i vilken utsträckning det har skett
  • Renoveringar istället för renovräkningar

Bostadsförmedling
Trots att det ännu råder bostadsbrist i Norrköping med omnejd finns det ändå lägenheter som står tomma. En, av flera, delförklaringar till detta är bland annat den bristande koordineringen av det existerande bostadsbeståndet mellan köpare och säljare.

Östgötapartiet vill inrätta en kommunal och regional bostadsförmedling i syfte att effektivisera ruljangsen på bostadsbeståndet.

Medborgare och företag ska frivilligt kunna anmäla sig till bostadsförmedlingen vars handläggare ska ha till uppgift att effektivisera kedjan av köpare och säljare. Syftet är att göra det lättare att sälja, köpa eller byta lägenhet.

De kommunala bostadsbolagen ska vara anslutna till de offentliga bostadsförmedlingarna.

Bostadsförmedlingen ska finansieras av offentliga medel och vara avgiftsfri för brukarna att nyttja. En bostadsförmedling kan självfallet vara en lukrativ marknad för ett fåtal men det offentliga bör syfta till att effektivisera ruljangsen på marknaden snarare än att kortsiktigt profitera på den. Samhället tjänar mer på att bostadssökande kan paras ihop med tomma lägenheter. 

Bostadsförmedlingen har, utöver att bidra till en mer effektiv ruljangs av bostadsbeståndet, även till syfte att bidra till en förstärkt helhetssyn av bostadsmarknaden i Norrköping med omnejd.

Neka brottsaktiva möjlighet att hyra bostad eller lokal i kommunen

Östgötapartiet är öppna för att neka brottsaktiva möjligheten att hyra bostäder eller lokaler via våra kommunala bolag. Detta kan komma till stånd genom införande av kommunala ordningsföreskrifter beträffande rätten att hyra bostad och/eller lokal av kommunen. Allmännyttan i Norrköping har redan idag ett antal kriterier som måste uppfyllas vid nya hyresavtal, något som Östgötapartiet vill utöka för att på så vis skapa nya verktyg i arbetet mot brottsaktiva.

Genom införandet av kommunala föreskrifter kan kommunen och Polismyndigheten få nya verktyg när det gäller att motverka kriminellas verksamhet i Norrköping. Det tycker vi är en bättre åtgärd än att slösa åtskilliga skattemiljoner på kriminella gäng utan någon som helst nytta.

Nyttja allmännyttan till att pressa ner priserna – förebygg privat skuldsättning

Allmännyttan kan nyttjas på olika sätt för olika ändamål. Idag används det kommunala bostadsbeståndet till att bygga dyra lägenheter som få av kommunens invånare har råd med. Syftet med den strategin är att locka köpstarka invånare till kommunen samt generera snabba intäkter till det kommunägda bolaget. Den typen av kortsiktigt förfarande bidrar dock till att driva upp priserna på bostadsmarknaden totalt.

Östgötapartiet anser att allmännyttan ska användas för det motsatta ändamålet, att pressa ned priserna. Det innebär lägre intäkter till de kommunala bostadsbolagen på kort sikt men på lång sikt innebär det att färre invånare skuldsätter sig för att ha råd med bostäder. Den privata skuldsättningen är ett enormt samhällshot som kommer innebära astronomiska kostnader dagen en skuldkris inträffar. Östgötapartiet vill, i den mån det är möjligt, förhindra, motverka och förebygga nämnda problem genom en ansvarsfull och kontrollerad bostadspolitik på kommunal nivå.

Bygg billigare hyresrätter inom allmännyttan

När de kommunala bostadsbolagen bygger dyrt höjs priserna totalt, de kommunala bolagen är allt som oftast normerande för bostadsmarknaden. Därför är det viktigt att på ett ansvarsfullt sätt försöka bygga billiga hyresrätter snarare än att ha som mål att profitera på sina egna kommuninvånare. Dagens nyproduktion hamnar i många fall närmare 2000 kronor per kvadratmeter i årshyra, en situation som är allt annat än ansvarsfullt och som slår hårt mot kommunens invånare.

Idag råder en konkurrens mellan kommuner om vilken kommun som kan locka till sig flest köpstarka invånare. Norrköping har, genom sitt geografiska läge, en gynnsam position när det gäller att locka köpstarka pendlare. Men denna grupp kan inte ensamt representera behoven på bostadsmarknaden och utgöra normen för vad en rimlig hyra är.

Det är få av kommunens invånare som har råd med de nybyggda treorna med hyror på 11 000 kronor i månaden. Än värre blir det i ett läge av ekonomisk kris.

Bostadspolitiken har svävat iväg och Östgötapartiet vill ta ner den på jorden igen. Vi vill se till att kommunala bolag bygger billigare bostäder och därigenom pressar ned bostadspriserna på marknaden totalt. 

Använd allmännyttans vinst till underhåll – stoppa omfattande vinstuttag till kommunkassan

I Norrköping har kommunen tagit ut hundratals miljoner kronor ur allmännyttan i form av utdelningar under de senaste tio åren. Det är stora överskott av pengar som hyresgäster har betalat in och som, istället för ansvarslös hantering och kortsiktig vinst, hade kunnat användas för att underhålla och renovera hyresgästernas bostäder.

Östgötapartiet vill se en ansvarsfull hantering av allmännyttan. Överskott i allmännyttan ska i så stor utsträckning som möjligt återinvesteras i underhåll och standardförbättringar. På sikt vill Östgötapartiet radera den rådande underhållsskulden och på bred nivå höja kvaliteten i allmännyttan.

I mycket särskilda fall kan uttag vara påkallat, exempelvis om kommunen behöver inrätta nya bostäder för verksamheter inom vård- och omsorg eller inom äldrevården. Östgötapartiet anser dock att alla uttag ska föregås av insyn och noggrannhet, där varje uttag ur allmännyttan motiveras tydligt och är rättvis för sitt ändamål. Allmännyttan ska inte finansiera skrytbyggen och jippon, den ska fokusera på sin kärnverksamhet och bidra till hyresgästernas välmående.

Inför skattemässigt billigare boendelösningar för nyanlända

Östgötapartiet kommer att minska kostnaderna som läggs på offentligt upplåtna och finansierade boenden åt nyanlända. Oavsett vilket parti som suttit vid makten har den förda politiken på området varit i princip densamma; slarvig och dyr.

Det går att tillhandahålla billigare boendelösningar för nyanlända. Merparten är dessutom unga vuxna män. Denna grupp kan utan problem erbjudas, för samhället billigare, boenden i form av modulbostäder. Detta ska fungera som temporära och billigare lösningar till dess att migranterna på egen hand kan försörja sig själva. Under tiden kan de stå i bostadskön som alla andra medborgare.

Östgötapartiet vill minska kostnaderna eftersom det finns viktigare områden som kräver resurser, men det handlar också om att upprätthålla en bostadskö på en rättvis och lika grund. 

I ett läge då det råder bostadsbrist upplåter och finansierar det offentliga bostäder åt nyanlända. Att migranter får förtur på bostäder, framför medborgare som stått i kö, eroderar den gemensamt internaliserade tilliten gentemot våra offentliga institutioner. 

Självklart ska ingen frysa eller sova på gatan i vare sig Norrköpings kommun eller Östergötland. Alla bostäder som ska erbjudas individer i behov, ska vara i tjänligt skick, men det ska ske på ett rimligt och rättvist sätt – även om det innebär att politikerna och deras företagarvänner förlorar miljoner på det. Östgötapartiet prioriterar hellre samhällets och de skattebetalande medborgarnas intressen.

Vi vill komma åt problemen med den slarviga och onödigt dyra bostadspolitiken på området. Vi vill återupprätta det förlorade förtroendet för vårt gemensamma.

Kartlägg vilka skäl som har motiverat till förtur i allmännyttans bostadskö 

Förtroendet för allmännyttan och tillgången till vårt gemensamma bostadsbestånd hänger direkt ihop med ett rättvist kösystem som fungerar. Allmänheten ska kunna lita på att uthyrningen sker utifrån ett etablerat kösystem. I Norrköpings kommun har dock allmännyttan gjort avsteg från kösystemet vid flera tillfällen.

I vissa särskilda fall kan det vara påkallat att göra avsteg från kösystemet utifrån sociala omständigheter. Personer som exempelvis är utsatta för våld i nära relationer eller hedersrelaterat förtryck bör kunna prioriteras för att minska det sociala lidandet som de annars riskerar att utstå. Däremot ska undantag tillämpas mycket restriktivt och endast i väldigt särskilda fall. Avsteg ska inte kunna göras för att tilldela hyreskontrakt i syfte att sko sig själv eller till personer man känner, inte heller för att ge förtur till migranter. Sådana ageranden eroderar förtroendet för en fungerande allmännytta och är något som Östgötapartiet ser allvarligt på.

Östgötapartiet vill att skäl till avsteg från kösystemet ska kartläggas och i fortsättningen dokumenteras. Det finns i princip inga sätt för medborgarna i Norrköping att få insyn och transparens i den här frågan. Risken för korruption är därför högre än vad den skulle behöva vara. Medborgarna, gemensamma ägare av allmännyttan, ska få transparens och ges möjligheten att kräva ansvar i de fall då allmännyttan har erbjudit förtur på felaktig grund. Annars riskerar förtroendet för allmännyttan och tilltron till bostadsförmedlingen av vårt gemensamma bostadsbestånd att slitas isär. Den transparens som vi vill ha kan minska denna risk och öka medborgarnas förtroende.

Renoveringar istället för renovräkningar

Östgötapartiet är av åsikten att kommunala bostadsbolag ska nyttjas med syftet att tillgodose kommunala bostadsbehov. Kommunala bostadsbolag har således en större bredd i sitt uppdrag jämfört med privata bostadsbolag.

Det som är mest lönsamt för ett bostadsbolag är inte nödvändigtvis mest lönsamt för kommuninvånarna. Ett exempel på det här är bland annat den typ av renoveringar som genomförts i delar av det kommunala bostadsbeståndet.

Istället för att enbart genomföra nödvändiga stambyten av funktionell och praktisk karaktär har renoveringar av kommunala hyresrätter ofta syftat till att pressa upp värdet på bostäderna och därigenom hyrorna. I vissa fall har hyror höjts med över 30 procent. Resultatet blir att fler medborgare tvingas lämna sina hem eftersom det blir för dyrt att bo kvar. Då är det inte enbart tal om renoveringar, det handlar snarare om renovräkningar.

För en politiker som enbart ser de kortsiktiga intäkterna är det förstås mycket önskvärt att pressa ut invånare från de centrala områdena till utkanterna av kommunen eller till kranskommunerna. Dock bygger den sortens tunnelseende på att marknaden inte mättas. Det finns inte ett överflöd av individer med köpförmågan att mäkta med den pågående prisstegringen på bostadsmarknaden. Att kommunala bostadsbolag deltar i prisstegringshetsen är något Östgötapartiet vill sätta stopp för.

Östgötapartiet vill att allmännyttans hyresnivåer befinner sig i balans med kommuninvånarna. En del i det är att se till så att hyrorna inte svävar iväg, bland annat till följd av renoveringarnas karaktär.

Fler seniorbostäder 

Ofrivillig ensamhet är en utbredd samhällssjukdom, inte minst bland äldre. En åtgärd som kommunen kan göra är att i större grad erbjuda seniorbostäder för 55+ eller 75+, med gemensamma ytor och möjlighet till aktiviteter. Dessa skiljer sig från äldreboenden i att de är vanliga bostäder som är öppna för äldre i allmänhet, även utan vårdbehov.

Genom att öka antalet bostäder som är vikta för äldre innebär det också att pensionärer får det lättare att flytta från sina gamla bostäder till anpassade lägenheter. Idag är det många äldre som tvingas bo kvar i hus som de inte har ork eller råd att hantera på grund av de långa bostadsköerna.