Hoppa till innehåll
Hem » Demokrati och politisk förvaltning

Demokrati och politisk förvaltning

Östgötapartiet vill ta ner politiken på jorden igen och vitalisera demokratin. Våra förslag är därför:

 • Halvera politikerlönerna
 • Sänk lönerna för högre chefstjänstemän och direktörer inom offentlig sektor
 • Sänk partistöden, inför ett maxtak för hur mycket man kan få i partistöd
 • Villkora partistöd med politikernas laglydighet
 • Skärp till systemet för utbetalningar av politikernas arvoden och ersättningar
 • Sänk arvodena och ersättningarna för politikernas möten
 • Mobilisera juristerna mot de makthavare som fuskar
 • Öppna för utökat tjänstemannaansvar
 • Fler kanaler för direktdemokrati
 • Öppna för digitala folkomröstningar
 • Öppna för bindande folkomröstningar
 • Fler folkomröstningar

Sänk politikerlönerna

Enligt Östgötapartiet är politikernas uppgift att lösa folkets problem. Därför menar vi att det är helt avgörande att politikerna är välförankrade i den verklighet de ska fatta beslut om.

Höga löner, privilegier och bristen på konsekvenser för sina handlingar isolerar makthavarna i en egen liten bubbla långt från folkflertalets vardag och verklighet. Genom detta förvrids politikens fokus på ett sätt som försvårar möjligheterna att åtgärda samhällsproblem. Effekten blir att det slösas miljardbelopp på skrytbyggen, konstjippon och andra onödigheter som politikerna själva finner nöje i, samtidigt som våra välfärdsområden blir eftersatta och kommunen sätts i allt djupare skuld. 

Under långa perioder under 1900-talet tjänade riksdagspolitiker i nivå med samtida lärare. I takt med att politikerna fick ökad makt över sin egna lönesättning kom dock politikerlönerna och arvodena att skena. 2024 tjänar kommunal- och oppositionsråden mellan 70 000 – 85 000 kr i månadslön. De får sina redan höga löner att höjas med tusentals kronor ju fler mandatperioder de sitter, med vännerna i kommunfullmäktiges goda minne.

Östgötapartiet vill istället halvera politikerlönerna. Vi har inte råd med makthavare som sätter politikerlönen i första hand och folket i andra hand. Politisk kompetens mäts i förmågan att göra gott för folket, inte i att klättra i maktpartierna eller sätta sina namn på nya prestigeprojekt. Politik ska man bedriva för att man vill förbättra samhället, inte för att man vill sko sig på dess förfall. En sänkning av oskäliga politikerlöner är ett sätt att sålla ut de som är i politiken av fel skäl och på så vis få stopp på politik som är dålig för kommunens medborgare. 

Utöver att justera politikens fokus till det bättre bidrar en sänkning av politikerlönerna också till att vi kan investera mer i det som räknas, det vill säga i kommunmedborgarnas gemensamma välfärd.

Sänkta löner för högre chefstjänstemän och direktörer i offentlig sektor

Östgötapartiet vill även sänka lönerna för högre chefstjänstemän och direktörer i offentlig sektor.

Hur mycket lönerna bör sänkas med kommer variera från fall till fall men att det behöver komma till sänkningar framgår tydligt av hur bekymmerslöst lönerna skenat iväg. Norrköpings kommun har flera personer i ledande befattningar med löner på över 100 000 kronor i månaden. Kompetensen hos våra chefer har inte ökat med löneutvecklingen och mängden ansvar har till och med minskat. I privat sektor tjänar chefer med motsvarande eller mer ansvar mindre än hälften av vad en del kommundirektörer får ut i kommunen. Därav är det rimligt att justera lönenivåerna till en mer rimlig nivå. Sett till vilken ekonomisk situation som offentlig sektor befinner sig i så behöver vi spara in på våra offentliga utgiftsposter. Istället för att angripa en redan eftersatt välfärdssektor kommer Östgötapartiet i ett sådant läge att börja effektivisera uppifrån och ner, inte nerifrån och upp.

Östgötapartiet ser än så länge inte nödvändigheten i att sänka direktörslönerna till samma nivå som vi vill sänka politikerlönerna, men vi ser inte heller behovet av att ha någon chef som tjänar över 100 000 kronor i månaden sett till det ekonomiska läge som kommunen faktiskt befinner sig i bakom den polerade fasaden.

Sänk partistöden

Östgötapartiet är öppna för att sänka partistöden utan att angripa dess ursprungliga syfte. Partistöden är i regel bra. De hjälper partier på det lokala planet att kunna bedriva sin verksamhet och kan därigenom bidra till att vitalisera demokratin. Partistöden är dock onödigt höga i dagsläget.

I dagsläget erhåller partierna partistöd efter antal mandat. Desto mer mandat ett parti har, desto mer skattemedel erhåller partiet i partistöd.

Östgötapartiet vill sätta en gräns för hur mycket partistöd som kan betalas ut så att andelen skattemedel som går till partistöden minskas. Det finns olika sätt som vi skulle kunna åstadkomma detta på. Exempelvis kan en gräns sättas vid ett visst antal mandat så att partistöden inte kan nå över en viss nivå oavsett hur många fler mandat partiet plockar. Det skulle kunna innebära att ett parti till exempel inte kan få ut mer än 500 000 kronor årligen även om partiet – enligt dagens regler – skulle ha kunnat få ut mer än det dubbla sett till antalet mandat.

En annan variant är att sänka partistöden i sin helhet.

En tredje variant är att progressivt sänka partistöden så att andelen partistöd minskar i proportion till antalet mandat, dvs att de första mandaten innebär ett högre partistöd än de 7:e eller 8:e mandaten.

Syftet med att sänka partistöden på något av dessa vis är att spara in skattemedel som istället kan nyttjas till välfärden, utan att för den delen angripa det syfte som partistödet är tänkt att fylla.

Partistöden bör villkoras med representanternas laglydighet

Östgötapartiet vill att partistöden ska villkoras av partirepresentanternas laglydighet. Ifall någon politiker från något av de partier som erhåller partistöd blir påkommen med att ha förskingrat skattemedel via något av sina politiska uppdrag, bör en ansenlig del av partistöden kunna dras in. Detta skulle tvinga partierna att slå ner hårdare på den politiska korruptionen.

Skärp till arvoden och ersättningar 

Östgötapartiet vill skärpa ersättningssystemet så det blir tydligare hur mycket respektive politiker har rätt till. Vi vill också skärpa systemet i syfte att göra det svårare att fuska.

Justera mötesarvoden och ersättningar till en mer rimlig nivå

Vi är öppna för att justera mötesarvoden och ersättningar till en mer rimlig, och lägre, nivå. En variant skulle kunna vara att försöka sätta ersättningssystemet i paritet med medelinkomsten i landet.

Lika inför lagen! Mobilisera juristerna mot de makthavare som fuskar!

Östgötapartiet tycker att makthavare och medborgare ska behandlas lika inför lagen. Därför bör kommunen mobilisera sina jurister gentemot de politiker och tjänstemän som försöker sko sig genom fiffel och fusk. Detta beteende passerar i dagsläget tyvärr ofta under radarn.

Öppna för utökat tjänstemannaansvar

Förr kunde byråkrater som missbrukat sin makt anmälas i lagens mening, straffas och avsättas. På sjuttiotalet togs tjänstemannaansvaret bort ur lagstiftningen och därmed blev det svårare för medborgare att hålla förvaltningen till svars. Istället skulle man börja behandla byråkrater som vilka anställda som helst. Byråkrater har sedan dess successivt stärkt greppet om den offentliga sektorn medan de etablerade partierna gladeligen har låtit det ske.

Denna utveckling är olycklig eftersom offentlig verksamhet i sista hand alltid handlar om skattepengar och maktutövning över vanliga medborgare. Endast i vissa fall kan man nu anmäla rent brottsliga tjänstefel till polisen, och det är långt ifrån säkert att det leder till fällande dom.

Östgötapartiet är öppna för ett utökat formellt tjänstemannaansvar, men det är viktigt att understryka att bristande tjänstemannaansvar ytterst handlar om bristande politikeransvar. Vi ser makt som förpliktigande snarare än befriande. Politikens uppgift är därför att hålla i tyglarna och stävja byråkraters maktmissbruk, motsatsen till det som sker idag där politiker lämnar över tyglarna och tittar bort. Bakom varje exempel på maktmissbruk hos förvaltningen finns en slapp politikerkår som misslyckats med sitt kärnuppdrag.

I slutändan ska det inte krävas ett statligt instiftande av tjänstemannaansvar. Vi har all möjlighet att avsätta tjänstemän eller tvinga dem stå till svars för beslut eller ageranden som vi helt enkelt inte finner oss till freds med. Allt som krävs är att vi har makten så kan vi också nyttja den.

Fler kanaler för direktdemokrati

Östgötapartiet är för utökad demokrati på det kommunala planet. Demokratin handlar inte enbart om att välja, det handlar också om att fatta beslut och ta ansvar. Vi tror att samhället gynnas av att medborgarna blir mer delaktiga i beslutsprocesserna, inte minst i dagens läge då makthavarna svävat iväg och tappat förståelsen för, och kopplingen till, folkflertalets vardag och verklighet.

Så ser det oftast ut i praktiken, politiker talar sig varma om hur sanna demokrater de är men när de får frågor om huruvida de skulle vara beredda att lämna ifrån sig makt till folket så svalnar intresset rätt fort. Inte ens 10 procent av folkinitiativen som initieras i Sverige implementeras i praktiken.

De demokratiska innovationer som i dagsläget finns att tillgå fungerar tyvärr mest som alibin för de sittande politikerna att peka på utifall de ställs till svars för sin dåliga förankring hos medborgare som berörs av deras beslut.

Östgötapartiet vill se mer demokratiska innovationer och mer av folkets inflytande.

Öppna för digitala folkomröstningar

I dagsläget saknas digitala möjligheter för att i en viss fråga kunna väcka ett ärende om folkinitiativ. Med gällande regler om folkinitiativ (kommunallagens åttånde kapitel, andra paragraf) krävs handskrivet deltagande av minst tio procent av de röstberättigade i en kommun. Skulle ett initiativ uppnå kraven måste kommunen anordna en folkomröstning som då inte är bindande i lagens mening.

Östgötapartiet vill öppna upp för digitala folkomröstningar. Vi vill att medborgare ska kunna initiera eller stötta ett folkinitiativ genom användningen av statligt godkända e-legitimationer såsom BankID eller Freja eID. Detta är en ambitionshöjning som skulle innebära en tydlig vitalisering av demokratin. Samtidigt skulle digitala folkinitiativ ge medborgarna välbehövda alternativ till de förlegade metoder som föreskrivs i gällande kommunallag.

Elektroniska lösningar skulle även kunna minska risken för fusk, korruption och fiffel, något som vi tydligt fick se hända i samband med sammanställningen av ett folkinitiativ i Örebro kommun. Tjänstemän hade bland annat skrivit om eller ändrat personnummer på 1315 initiativdeltagare. Till följd av fifflet förvägrades medborgarna i Örebro en folkomröstning. Med elektroniska signaturer kan eventuella fiffel spåras och korrupta tjänstemän avskedas!

Öppna för bindande folkomröstningar

Östgötapartiet är öppna för att också göra folkomröstningarna till något mer än bara rådgivande. Vi är öppna för bindande folkomröstningar, där politikerna inte bara får möjlighet att lyssna till folkviljan utan också är bundna av plikten att tjäna och realisera folkviljan!

Fler folkomröstningar

Östgötapartiet vill se fler folkomröstningar initieras från politiken, främst i frågor som är av avgörande vikt för kommunen. Desto dyrare ett projekt eller ett beslut väntas bli och ju större konsekvenserna är för medborgarna, desto större skäl att anordna en folkomröstning.

Folkomröstningar kan även vara aktuella att i vissa fall begränsa till delar av kommunen, till exempel att invånare i småorter ges möjlighet att ta ställning i frågor som rör just deras lokalområde. Detta förutsätter naturligtvis att medborgarna kräver en folkomröstning, något som då ska kunna ske via kommunens hemsida.