Hoppa till innehåll

Den svävande centralstationen

Kan åtta partier i ett svenskt kommunfullmäktige gemensamt enas om att det är en smart idé att slösa 4,2 miljarder på en centralstation? Som dessutom ”svävar”? Detta trots att staten erbjudit sig att bygga en vanlig station helt gratis? Och detta utan att en enda politiker i kommunfullmäktige säger emot? Ja, det kan hända. För det är vad som händer i Norrköping.

Norrköping ska integreras in i det gigantiska, nationella infrastrukturprojektet Ostlänken. Det kommer att bli en 16 mil lång, dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Norrköping är en av hållplatserna inom ramen för projektet.

Det är bestämt att Norrköping behöver en ny centralstation för att kunna bli en del av Ostlänken. Våren 2020 presenteras därför tre olika stationslösningar.

I ett av alternativen, det statliga grundutförandet, erbjuder staten Norrköpings kommun en ny centralstation helt gratis. Staten är villig att stå för alla kostnader som har med stationen att göra. Men det säger Norrköpings kommunpolitiker nej till – det duger inte för dem!

Kommunpolitikerna vill istället att vår nya station ska ”sväva”. Därför väljer de ett av alternativen ur plusmenyn – den s.k. ”svävande” centralstationen. Det tycker dessa styrande politiker är coolare.

Det kommer dock att kosta 4,2 miljarder kronor. Istället för 0 kronor. Och det kommer skuldsätta norrköpingsbor i generationer framöver.

Men det är värt det, tycker kommunpolitikerna. Och då menar vi alla kommunpolitikerna, för alla i kommunfullmäktige ställer sig bakom beslutet att säga nej till statens alternativ, det som kallas för det statliga grundutförandet, och istället ställer de sig bakom förslaget om en svävande tågstation. Den 14 december 2020 röstar kommunpolitikerna enhälligt ja till detta.

Inte nog med att staten erbjuder sig bygga en ny centralstation helt gratis åt oss. Kommunpolitikerna får dessutom hela TRE chanser att ångra sig.

Första tillfället (och hittills ända tillfället) äger rum våren 2023. Då får kommunstyret möjligheten att ångra sig och säga nej till den svävande centralstationen. Men nej, som vanligt visar det sig att de saknar all form av markkontakt. Utan protest går alla partier med på att kommunen ska fortsätta med planerna. Detta trots att den svävande centralstationen vid tillfället hade kostnadsuppräknats till 4,5 miljarder kronor, och trots den skyhöga skuldsättning som råder i Norrköpings kommun (de kommunala bolagen inräknade).

Faktum är att när Olle Vikmång (S) tecknade avtal för den svävande centralstationen i juni 2022 bedömdes kostnaden vara 2,7 miljarder kronor. Ungefär ett halvår senare behövde kommunen chockhöja sina gissningar upp till 4,5 miljarder kronor, detta eftersom den gamla glädjekalkylen inte längre höll.

2024 gjorde man nya antaganden igen. Nu gissar kommunen att den nya slutsumman kommer att landa på 4,2 miljarder kronor.

Och där står vi nu.

Projektet med den svävande centralstationen är en tickande bomb. Enligt nuvarande plan kommer staten skicka sin första faktura 2028 och sin sista 2033.

Hur kommunen ska ta fram pengarna för den svävande centralstationen är högst oklart. Ska man ta nya lån? Ska man göra ytterligare nedskärningar i kärnverksamheten? Kommer det ske massutförsäljningar av våra kommunala tillgångar? Vi har frågat efter en plan hos kommunen – de har svarat att det inte finns någon plan.

Samtidigt vet vi inte hur framtiden ser ut. Därmed riskerar skrytbygget att bli ännu dyrare till följd av fortsatt skenande inflation, höga räntenivåer och andra kostnadsdrivande händelser såsom förseningar eller ändringar i planerna. Här kan man påminnas om hur många miljarder kronor dyrare Nya Karolinska sjukhuset blev, eller varför inte Västlänken-projektet i Göteborg som nu beräknas bli både kraftigt försenat och flera miljarder kronor dyrare.

Den svävande centralstationen kan fortfarande stoppas, men det förutsätter politisk vilja. Här är etablissemangspartierna rörande överens – de anser att det ska byggas en svävande station och att det är en vettig sak att spendera norrköpingsbornas skattepengar på.

Vi i Östgötapartiet säger istället nej till den svävande centralstationen och ja till det statliga grundutförandet där staten står för kostnaden. Vi tycker det är vettigare att låta staten ansvara för både bygget och finansieringen av stationen medan vi fokuserar på att ta itu med de problem som finns inom vår kommunala kärnverksamhet.

Till skillnad från de etablerade partierna anser vi att en markförlagd centralstation fungerar alldeles utmärkt. Huvudsyftet med stationen är och har alltid varit att integrera oss med Ostlänken-projektet. Just det får vi också med det statliga grundutförandet – utan stationskostnader på 4,2 miljarder kronor.

Det går hur bra som helst att utveckla området runt den nya stationen, och oavsett val av stationslösning kommer värdet på närliggande mark att öka. Mängden användbar mark runt det nya stationsområdet skiljer sig väldigt lite mellan alternativen och beräknas landa mellan 0,95 – 1,1 miljoner kvadratmeter.

Med det statliga grundutförandet kan vi sälja delar av marken runtom stationen och få in pengar. Vi kan dessutom kamma hem över en miljard kronor i engångsintäkter via framförallt statliga bidrag. Återigen – utan stationskostnader på 4,2 miljarder kronor.

Nu återstår två tillfällen då vi kan häva avtalet för den svävande centralstationen. Vi står därmed inför ett vägval.

Antingen låter vi etablissemangspartiernas verklighetsfrånvända beslut fortsätta härska. Då får vi en svävande centralstation och minst 4,2 miljarder kronor i stationskostnader.

Eller så skrotar vi idén om den svävande centralstationen, tackar ja till det statliga grundutförandet och lägger vårt fokus på kärnverksamheten istället. Och vi slipper därmed 4,2 miljarder kronor i stationskostnader.

Etablissemangspartierna vill ösa våra skattepengar på skrytbyggen medan vi i Östgötapartiet vill lägga fokus på kommunens kärnuppdrag.

Där går konfliktlinjen.

Fortsätt läs om du vill förstå hur den förda politiken, enhälligt framröstad av alla styrande åtta partier, driver vår kommun i en djupare och allt mörkare spiral av ekonomiska problem.

Kort om oss:

Vi är ett litet, relativt nybildat lokalparti med fokus på sakfrågor. Vårt parti ställer upp i kommunvalet i Norrköpings kommun 2026.

Läs mer om oss här: www.ostgotapartiet.se

Bakgrund – varför en ny centralstation?

Ostlänken är ett gigantiskt nationellt infrastrukturprojekt där staten via Trafikverket satsar på en 16 mil lång, dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Norrköping är en av hållplatserna inom ramen för projektet.

Sverige har i dagsläget ett trångt järnvägsnät och kapaciteten måste öka, både för godstrafik och för persontransporter. Ostlänken-projektet är det investeringsprojekt staten har valt för att bland annat åtgärda trängseln i järnvägsnätet. Storleken på investeringen är massiv och det är Sveriges största infrastrukturprojekt i modern tid. Projektet beräknas kosta staten närmare 100 miljarder kronor

Ostlänken ska ledas igenom tre regioner och fem kommuner. Som en del av projektet bygger staten även fem nya resecentrum. Det är här vår kommun träder in i bilden.

De tre alternativen

Våren 2020 presenteras tre alternativ på stationslösningar i Norrköpings kommun. En stor del handlar om hur stationen ska byggas. Två av alternativen är i markförlagd nivå och ett alternativ i svävande upphöjd nivå. Staten, som representeras av Trafikverket, har utsett ett av alternativen till deras så kallade grundutförande. Valet av stationslösning har staten sedan lämnat till kommunpolitikerna att besluta.

Grundutförandet innebär i korthet att staten står för kostnaderna och bygger stationen åt oss. Om kommunpolitikerna istället förkastar det statliga grundutförandet och väljer något annat alternativ, är villkoren sådana att staten kräver kompensation från kommunen. Kompensationen avser de kostnadsökningar som följer av att anlägga centralstationen på ett annat sätt än grundutförandet.

I korthet:

Statligt grundutförande = staten bygger och står för kostnaden


Svävande centralstation = staten bygger men kräver ersättning från kommunen på mångmiljardbelopp

Den 14 december 2020 är det kommunfullmäktige. På dagordningen:

§ 207 Ostlänken – Val av läge för Ostlänken och ny station
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att förorda en upphöjd järnvägsanläggning på bro som lösning för järnvägens passage genom centrala Norrköping.

Beslutet villkoras av att avtal tecknas mellan staten och Norrköpings kommun om medfinansiering.

Olle Vikmång (S) yrkar med instämmande av Fredrik Björkman (M), Niclas
Clarén (KD), Lars Stjernkvist (S), Annette Sjöö (S), Mia Sköld (MP), Gunnar
Bredin (M), Christian Widlund (C), Nicklas Lundström (V), Anita Jernberger
(L), Issa Issa (-) och Jan Petersson (SD) bifall till liggande förslag från
kommunstyrelsen.

Det ligger endast ett förslag till beslut i kommunfullmäktige den 14 december 2020. Alla åtta partier röstar instämmande till förslaget om att en svävande station ska byggas. I ärendet framgår det tydligt att den svävande centralstationen innebär omfattande kostnader för kommunen.

Beslutet finns att ta del av nedan i PDF-format. Nu till de tre alternativen.

2020-12-14 – Val av läge för Ostlänken och ny centralstation
Här hittar du beslutet om du vill läsa mer

Det statliga grundutförandet – ”Alternativ C”

Det statliga grundutförandet går under namnet ”Alternativ C” i kommunens olika handlingar. Med det statliga grundutförandet byggs centralstationen i markförlagd nivå, som den centralstation vi har idag. Vi i Östgötapartiet förordar det här alternativet.

Ekonomiskt fördelaktigt

Grundutförandet är det stationsalternativ som är bäst för kommunens ekonomi. Faktum är att vi inte behöver betala för bygget över huvud taget. Vi får till och med pengar, en stor del via statliga ersättningar. En sammanställning från kommunen daterad 2020-06-15 pekar på fem olika intäktsposter av engångskaraktär som kommunen kan få in om vi väljer det statliga grundutförandet. Vi listar upp dessa fem intäktsposter nedan. Notera att de stora intäkterna från kommande markförsäljning inte ens är medräknade nedan, det är bara den förhållandevis lilla delen mark som staten via Trafikverket köper upp som finns med här.

 • Investeringsbidrag från Trafikverket och övriga offentliga investeringsbidrag
  + 700 miljoner kronor
 • Övriga investeringsbidrag
  + 100 miljoner kronor
 • Exploateringsbidrag
  + 400 miljoner kronor
 • Försäljning av mark till Trafikverket
  + 200 miljoner kronor
 • Planavgifter
  + 20 miljoner kronor

Summa intäkter från poster av engångskaraktär vid val av statligt grundutförande
= + 1,42 miljarder kronor.

Med det statliga grundutförandet får vår kommun alltså en centralstation som staten bygger och som staten samtidigt finansierar. Sammanställningen ovan pekar dessutom på intäkter av engångskaraktär på över en miljard.

Möjlighet till stadsutveckling

Det går alldeles utmärkt att åstadkomma en god stadsutveckling med det statliga grundutförandet som stationslösning. I grundutförandet står staten för sex passager över järnvägen. Vissa passager anpassas för motor-, gång- och cykeltrafik medan andra passager anpassas för fotgängare och cyklister enbart.

Ett exempel är passagen via Fredrikdalsgatan som anpassas för motor-, gång- och cykeltrafik. En mer centralt belagd passage byggs så att fotgängare kan förflytta sig genom det centrala stationsområdet. Vid Johannisborgsförbindelsen upprättas passage över järnvägen för motor-, gång- och cykeltrafik. Ytterligare tre passager bildas utöver de som har nämnts ovan.

Med det statliga grundutförandet säkerställs en byggrätt på 1 010 000 kvadratmeter bruttototalarea. En miljon kvadratmeter användbar mark vars värde dessutom ökar när staten både bygger och finansierar stationen åt oss. Vi kan både utveckla och sälja en stor del av denna mark och därmed generera vinst samtidigt som vi genomför en bra stadsutveckling i närområdet.

Det andra, dyrare markförlagda alternativet – ”Alternativ B”

Detta alternativ går under namnet ”Alternativ B” i kommunens handlingar och är en annan stationslösning på markförlagd nivå. Detta är inte det statliga grundutförandet, för grundutförandet scrolla upp ett avsnitt.

Kostsammare än grundutförandet – över tid

I Alternativ B kommer kommunen behöva ersätta staten i vissa delar – som vi har nämnt tidigare är det bara i grundutförandet som kostnaden stannar kvar hos staten.

I det här alternativet måste kommunen ersätta vissa passager över järnvägen som förbinder kollektivtrafik i nord-sydlig riktning över det centrala stationsområdet. Dessutom byggs en komplicerad bussterminal på en bro över järnvägsspåren i det här alternativet. Broarna över spåren tar mer mark i anspråk eftersom de behöver förses med ramper.

Det här alternativet medför för kommunen beräknade reinvesteringskostnader på ca 3,3 miljarder kronor över de kommande 100 åren, d.v.s. kostnader som vår kommun måste täcka framöver.

En sammanställning från kommunen visar att Alternativ B kan leda till intäkter av engångskaraktär på över en miljard kronor genom följande fem intäktsposter:

 • Investeringsbidrag från Trafikverket och övriga offentliga investeringsbidrag
 • + 700 miljoner kronor
 • Övriga investeringsbidrag
 • + 100 miljoner kronor
 • Exploateringsbidrag
 • + 400 miljoner kronor
 • Försäljning av mark till Trafikverket
 • + 200 miljoner kronor
 • Planavgifter
 • + 20 miljoner kronor
 • Summa intäkter från poster av engångskaraktär vid val av Alternativ B
  = + 1,42 miljoner kronor

Möjlighet till stadsutveckling

I allt väsentligt finns goda möjligheter till stadsutveckling med Alternativ B som stationslösning. Med detta alternativ skapas lösningar för kollektivtrafik i nord-sydlig riktning över det centrala stationsområdet. Den något krångliga bussterminalen på en bro över järnvägen beräknas dock kapa bytestiderna på ett fördelaktigt sätt.

Med Alternativ B som stationslösning byggs sju passager över järnvägen. Den viktigaste passagen att nämna är den över Drottninggatan/Godsgatan där spårvagn, buss, gång- och cykeltrafik kan passera. Med den här stationslösningen upprättas även en passage på Ståthögavägen för motor-, gång- och cykeltrafik.

Byggrätten beräknas bli ca 995 000 kvadratmeter bruttototalarea.

Den svävande centralstationen – ”Alternativ A”

Den svävande centralstationen går under namnet ”Alternativ A” i kommunens handlingar. Konstruktionen av stationen sker i upphöjt läge och är redan enhälligt framröstad som stationslösning av alla åtta partier i Norrköpings kommunfullmäktige.

Den svävande centralstationen är det i särklass dyraste alternativet. Både på kort och lång sikt beräknas kommunen belastas hårt eftersom staten kräver kompensation, detta till följd av att etablissemangspartierna väljer ett alternativ som så kraftigt avviker från det statliga grundutförandet.

I det här avsnittet går vi igenom turerna kring besluten för det groteskt dyra skrytbygget.


I inledningen till den här artikeln beskrev vi hur samtliga åtta partier röstade för den svävande centralstationen. Juni 2022 tecknade staten och Norrköpings sossestyrda politikerelit ett medfinansieringsavtal. Avtalet tecknades med kommunfullmäktiges alla åtta partiers välsignelse. Avtalets syfte är kort och gott att reglera ansvaret mellan staten och vår kommun gällande kostnader, medfinansiering m.m. Det är från medfinansieringsavtalet som vi nu fortsätter.

Medfinansieringsavtalet

Politikerna i Norrköpings kommun tecknar ett medfinansieringsavtal med staten juni 2022. Kommunens kostnad beräknas bli 2,7 miljarder kronor, står det. En glädjekalkyl som heter duga.

I avtalet framställs en så kallad ”trappmodell”. Syftet med trappmodellen är att helt enkelt klargöra hur kostnadsökningar ska hanteras mellan staten och Norrköpings kommun om den svävande centralstationen blir dyrare än tänkt.

I modellens första trappsteg tvingas Norrköpings skattebetalare stå för 70 % av kostnadsökningen. För kostnadsökningar på det andra trappsteget står Norrköpings skattebetalare för 50 % av ökningen. Sedan fasas kommunens börda successivt ut så att säga. Så här ser trappmodellen ut:

”Okej, men det där med trappmodellen låter ju ändå bra? Det låter som att vi får en garanti med trappmodellen, ett maxtak för kommunens del om kostnaderna skenar iväg? Eller hur? Visst finns det ett tak?”

I november 2022, några månader efter att medfinansieringsavtalet tecknas, gör kommunen tillsammans med staten en ny genomlysning, en så kallad ”Osäkerhetsanalys”, där man tittar på projektets kostnadsutveckling. Totalt deltar 20 projektrepresentanter från staten och Norrköpings kommun samt 12 oberoende sakkunniga. Den genomförs 15 – 17 november 2022, nästan sex månader efter att medfinansieringsavtalet tecknades.

Februari 2023 står det klart. Kostnaden för den svävande centralstationen är inte längre 2,7 miljarder kronor. Kommunens nya kostnad är 4,5 miljarder kronor.

Vi tar det igen.

Medfinansieringsavtalet tecknades den 17 juni 2022. Kommunens bedömda kostnad: 2,7 miljarder kronor.

Skrivelse från kommunen den 3 februari 2023. Kommunens bedömda kostnad: 4,5 miljarder kronor.

Vi talar om en prisökning med 60 %, alltså 1,8 miljarder kronor, på 231 dagar.

Tjänsteskrivelse 2023-02-03

Sammanfattningsvis så är beloppet i avtalet 2,7 miljarder som räknas upp till drygt 4,5 miljarder och sedan nuvärdesberäknas till 3,3 miljard.

Både inflation och ränta har gått upp väldigt mycket under 2022. Det uppräknade beloppet har ökat med en miljard jämfört med tidigare antaganden.

De skyller på inflationen och att räntorna har gått upp. Men det handlar såklart inte om det – att den svävande centralstationen ens kan öka i kostnad är för att politikerna har valt att rösta NEJ till det statliga grundutförandet. De har enhälligt röstat JA till plusmeny – det var inte staten som tvingade Norrköpings etablerade politiker att välja en svävande centralstation, det har dessa lokala politiker gjort helt själva. Staten erbjöd oss ett fullt fungerande alternativ i markförlagd nivå till priset av 0 kronor. Men det dög inte för dessa åtta partier.

”Men trappmodellen! Ni sa ju det där med garantier och att staten står för kostnadsökningar. Nu träder väl den i kraft så att staten tar en del av kostnaden?”

Inte alls. Trappmodellen fångar nämligen inte in inflationskostnader. Ökade inflationskostnader för den svävande centralstationen ska Norrköpings skattebetalare ersätta till 100 %. Det är vad den lokala politikereliten har gått med på. Och kommande ränteutgifter är ju ett åtagande mellan kommunen och en bank. Hur kommunen fixar pengarna för den svävande centralstationen, om det är via nedskärningar i välfärden eller via lån hos banken, det bryr sig staten inte om så länge fakturorna betalas. Annars blir det ingen svävande station.

Våren 2023 är det dags för kommunstyret och staten att hålla en så kallad ”kontrollpunkt”, den första av tre möjliga. Kontrollpunkt innebär att man får ångra sig och häva avtalet för den svävande centralstationen. Här kan kommunstyret säga att det blev för dyrt, att man ångrar sig och att man vill ha det statliga grundutförandet trots allt.

Nu är det inte längre sossar som styr kommunen, men det spelar ingen roll. Moderatstyret vet att kostnaden för den svävande centralstationen har räknats upp från 2,7 miljarder till 4,5 miljarder kronor. Faktum är att de har känt till det rätt länge nu.

Protokollet från den första kontrollpunkten 2023-03-06. Några utvalda delar:

Protokollutdrag: Kommunstyrelsen 2023-03-06:

I medfinansieringsavtalet framgår en bedömd kostnad som kommunen
ska betala till Trafikvkerket för den upphöjda järnvägsanläggningen
som är ett tillägg till grundutförandet. Den bedömda kostnaden uppgår
till nästan 2,7 miljarder kronor kronor men i kommunens bokslut anges
summan 3,3 miljarder kronor.
[…]
Det index som anges i medfinansieringsavtalet är Trafikverket
infrastrukturindex (investeringsindex banhållning). Kommunen har tagit
fram en prognos och konstaterar vid jämförelse att Trafikverkets index
ökat snabbare än Konsumentprisindex.
[…]
Det totala beloppet för medfinansieringen kommer att bli omkring 4,5 miljarder kronor enligt
nuvarande antagande om uppräkning till respektive års prisnivå.

Trafikverkets siffror har alltså ökat väldigt snabbt till följd av inflationen, vilket gör att kostnaderna för den svävande centralstationen måste räknas upp.

Här ska det sägas att tidsaspekten innebär en stor risk avseende projektets slutnota. Projektet är fortfarande i sin planeringsfas och det är inte omöjligt att kostnaderna skenar iväg ytterligare.

Tillbaka till den första kontrollpunkten. Nu har kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M), de borgerliga partierna, sossarna – ja alla partier – en chans att säga nej och därmed ta det nödvändiga första steget för att häva avtalet.

Kommunstyrelsen VET att den svävande centralstationen har kostnadsuppräknats från 2,7 miljarder till 4,5 miljarder kronor. De VET att kostnaderna kan skena iväg ytterligare.

Nu kan man tro att polletten trillar ner – nog fan räcker dessa uppgifter för att frångå det här vansinnigt kostsamma projektet?

Så… hävs avtalet?

Nej.

Protokollutdrag: Kommunstyrelsen 2023-03-06:

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kontrollpunkt 1 och bekräftar medfinansieringsavtalet gällande Ostlänkens passage genom centrala Norrköping.

Inget hävs
Ingen protesterar
Planen godkänns utan invändningar

2024 gjorde kommunen så kallade ”nya antaganden” som i korthet innebär att kommunen gör nya gissningar för vad den svävande centralstationen kommer att kosta. Kommunens senaste gissning är att kostnaden kommer landa på ca 4,2 miljarder kronor istället för 4,5 miljarder kronor (går att läsa mer i årsredovisningen för 2023, finns bifogad nedan).


Här finns viktiga underlag att ta del av, tillgängliga i PDF-format. Härnäst följer vår genomgång av kommunens och de kommunala bolagens ekonomi.

Årsredovisning 2023, del 1: Norrköpings kommun
Senaste informationen om den svävande centralstationen och kommunens s.k. ”nya antaganden” för slutnotan finns att läsa här
Medfinansieringsavtalet 2022-06-17
Här hittar du medfinansieringsavtalet som Olle Vikmång (S), å etablissemangspartiernas vägnar, tecknar med staten.
Tjänsteskrivelse 2023-02-03: Inför kontrollpunkt 1.
Här hittar du tjänsteskrivelsen inför beslutet som fattas av politikerna i kommunstyrelsen månaden efter (se rutan och PDF:en nedan).
KS 2023-03-06 – Medfinansieringsavtal: Beslut enligt kontrollpunkt 1
Här hittar du kommunstyrelsens beslut. Från 2023-03-06.
Rapportsammanställning: Underlag inför val av stationslösning
Ytterligare underlag. Från 2020-06-15.
Underlagsrapport: Alternativjämförelse
Här hittar du en större rapport med alternativjämförelser. Du hittar även intäkter av engångskaraktär i denna underlagsrapport. Från 2020-06-15.

Norrköpings ekonomi – en katastrof

Har vi verkligen råd att lägga 4,2 miljarder på ett svävande skrytbygge när det samtidigt läggs ner flera skolor och förskolor i Norrköping? Hur lirar det med kommunstyrets tjat om det tuffa läget i ekonomin?

Svaret är att det inte går inte ihop.

Situation är sådan att om vi gjorde oss av med kommunens (och de kommunala bolagens) samlade tillgångar, som värderas till 33 miljarder kronor, skulle ca 80 % gå till att betala av skulder, avsättningar och förpliktelser. Men en svävande centralstation är de etablerade partierna överens om att slösa pengar på.

Om tv-programmet Lyxfällan vore en tävling hade Norrköpings kommun varit en stark vinnarkandidat.

Vi föreställer oss att Norrköpings kommun inklusive våra kommunala bolag, det som med andra ord utgör vår kommunkoncern, säljer av alla sina tillgångar detta ögonblick. Alla fastigheter, alla datorer, alla stolar, alla mikrovågsugnar. Allt.

Vi skulle teoretiskt sett få in 33 miljarder kronor enligt kommunens senast publicerade siffror (2023-12-31). Samtidigt skulle kommunen behöva betala av alla lån, pensionsskulder och avsättningar. Det skulle förbruka närmare 26,5 miljarder kronor av våra gemensamma resurser, d.v.s. ca 80 %.

Efter att alla åtaganden, förpliktelser och skulder har hanterats visar det sig att kommunkoncernen på egen hand endast kan självfinansiera ca 20 % av sina tillgångar.

Varför tar vi upp detta? Jo – vi vill ge en ögonblicksbild över hur ekonomiskt sårbar vår kommunkoncern faktiskt är. Detta är helt avgörande med tanke på hur stora kostnader som följer med den svävande centralstationen.

Vi har frågat kommunen om det finns någon plan för hur stationen ska finansieras och vi har dessutom uttryckligen frågat huruvida stationen ska lånefinansieras eller inte. Svaret vi har fått är att det inte finns någon plan i dagsläget och att upptagning av nya lån är sannolikt.

Eftersom det saknas en plan för hur man ska betala för den svävande centralstationen, och att nya lån inte kan uteslutas, så presenterar vi härnäst en bild över hur den ekonomiska situationen ser ut i vår kommunkoncern.

Kommunkoncernens räkenskaper

Vi har tittat på siffror för Norrköpings kommun inklusive de kommunala bolagen, d.v.s. vi har tittat på siffror på ”koncernnivå”.

Att granska siffror på koncernnivå är bra för att fånga kommunens totala ekonomiska hälsa, annars finns en risk att man missar viktiga pusselbitar som gömmer sig i de kommunala bolagen. Till exempel har det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder AB både stora tillgångar i form av fastigheter och väldigt stora skulder. Genom att följa siffrorna på koncernnivå får vi en bättre helhetsbild då kommunen och de kommunala bolagen redovisas som en helhet.

I vår jämförelse har vi tittat på statistik ur balansräkningarna mellan 1998 – 2023. För åren fram t.o.m. 2022 är statistiken hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB). Balansräkning för år 2023 har vi kompletterat manuellt då den nyligen har offentliggjorts och ej finns att hämta hos SCB ännu.

Här ska sägas att vi har räknat med ALL pensionsskuld som kommunen är skyldig sina anställda. Vi ska förklara vad det innebär.

Det är nämligen så skevt att inarbetad pension från innan år 1998 redovisas som eget kapital när det i själva verket är tvärtom – en pensionsskuld som kommunen har till sina anställda och som ska betalas ut när de anställda ska njuta av en välförtjänt pension vid slutet av ett helt yrkesliv.

Kommun- och regionpolitiker älskar det nuvarande systemet – de egna siffrorna ser ju så mycket snyggare ut! Vi höll själva på att falla för detta tills vi läste en artikel från Skandia i tidningen Dagens Samhälle som pekar på denna fälla (finns att läsa här).

Faktum är att om pensionsskulden från innan 1998 hade räknats med på ett rättvist och transparent sätt skulle skulderna hos flera kommuner och regioner i Sverige överstiga det samlade värdet av tillgångarna. Man skulle alltså, efter att teoretiskt sett ha sålt av alla tillgångar, fortfarande ha skulder kvar att betala.

Hade ett företag haft skulder större än värdet på tillgångarna, skulle företaget få kämpa för att klara sig över tid. Det hade blivit betydligt svårare att få nya lån då man i praktiken inte kan täcka skulderna man redan har. En bank hade förmodligen aktat sig för att låna ut pengar till ett sådant företag då det råder brist på säkerheter.

Men hos kommuner och regioner kan man tydligen göra såhär.

Vi presenterar härmed ett diagram som visar på kommunkoncernens balansräkningar per år. Diagram #1 utgörs av balansräkningarna mellan 2011 – 2023. Vi fick begränsa oss till 2011 av platsskäl.

Här är den dolda pensionsskulden från innan 1998, på ett mer rättvist och transparent sätt, inbakad på skuldsidan och avräknad från koncernens eget kapital.

De röda staplarna är det samlade värdet på skuldsidan. Det blåa linjediagrammet, som passerar igenom diagrammet lite längre ner, visar kommunkoncernens utveckling av det egna kapitalet över tid.

Den observanta ser att det mellan åren 2021 och 2022 sker en kraftig ökning på skuldsidan samtidigt som den blåa linjen (eget kapital) drar nedåt. Förklaringen till detta är att kommunen gör en massiv avsättning på 3,3 miljarder kronor för den svävande centralstationen. Utöver det tar man ytterligare lån på ca 1,1 miljarder kronor.

Kontentan är att kommunens skuldberg bara växer. Det politiska etablissemanget eldar på och ökar skuldsättningen, varmed arvet till våra kommande generationer i Norrköping tvingas handskas med de allvarliga problem som dagens verklighetsfrånvända politiker orsakar.

Om den svävande centralstationens kostnad ökar ytterligare, allt annat lika, kommer vi dessutom successivt närma oss ett läge där vårt eget kapital närmar sig värdet noll samtidigt som skuldberget växer. Det går inte att utesluta ett sådant scenario, där kommunkoncernens samlade skulder i realiteten överstiger värdet av tillgångarna.

Ett sådant scenario skulle leda till katastrofala följder. Vår kreditvärdighet skulle hamna i strålkastarljuset och ifrågasättas, varmed våra möjligheter till tecknandet av nya och fördelaktiga lån riskerar att dras med som konsekvens.

Dessutom skulle kommunen sannolikt behöva chockhöja skatter och avgifter eller kraftigt skära ner på kärnverksamhet och välfärd, eller allt det där samtidigt, bara för att ha tillräckligt med pengar innan fakturorna förfaller.

I en riktig katastrof skulle Norrköpings kommun kunna hamna i ett läge där man får betalningsproblem och hamnar på obestånd. I en sådan situation skulle det genast sätta Norrköping på kartan – då väcks den hittills obesvarade frågan om vad man ska göra när en kommun inte längre klarar av att betala sina fakturor. Det finns nämligen inget regelverk för hur man ska göra, trots det faktum att allt fler kommuner och regioner fortsätter belåna sig och steg för steg närmar sig ett kritiskt läge där frågan om obestånd, och i förlängningen kommunal konkurs, måste behandlas.

”Men ekonomin mår väl dåligt på grund av omvärldseffekterna? Räntor och sådant sägs det ju?”

”Nu är det väl ändå slut på de tråkiga nyheterna om den svävande centralstationen? Nu har ni pratat om kostnadsuppräkningar, räntor, inflation och allt det där. Där tar det väl slut?”

I diagram #3 listas antal helårsarbetare som kommunen kan anställa för 131 miljoner kronor. Varje stapel representerar antal helårsarbetare vi kan få för just den lönegruppen med 131 miljoner kronor. Till exempel kan 201 helårsarbetare anställas med en lön på 35 000 kr/mån (lönegrupperna anges brutto, d.v.s. före skatt).

Vi har räknat med personalomkostnadstillägg (förkortas PO-tillägg) på 40,33 %. PO-tillägg omfattar till exempel lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalspensioner och avtalsförsäkringar. Vi har även tillämpat den kommunala schablonen på 15 %. Den omfattar till exempel kostnader för kompetensutveckling, utrustning och friskvård och tillämpas internt i kommunen. Procentsatserna för PO-tillägg och den kommunala schablonen har vi inhämtat från kommunen.

”Men är 4,2 miljarder kronor verkligen så mycket pengar för en kommun?”

Ja!! Det är så otroligt mycket pengar!

4,2 miljarder kronor är ungefär den totala kostnaden att sätta alla barn i Norrköpings kommun i förskolan, skolan och gymnasiet i ett helt år. Alla skollokaler, all skolpersonal, alla skolmåltider, alla ersättningar till friskolor. Allt det där inräknat!

Bara för att illustrera vilken köpstyrka 4,2 miljarder kronor faktiskt är så har vi tagit fram några exempel på vad som kan köpas istället för en svävande centralstation.

Och innan någon missförstår – det är med glimten i ögat som vi lägger fram förslagen, vi är alltså inte av åsikten att Norrköpings kommun till exempel ska köpa stridsflygplan eller skicka mjölkbistånd till barnen i Kiruna. Vi vill bara illustrera hur otroligt mycket pengar det är som slösas på den svävande centralstationen.

Alternativt användningsområde #1:
Vi köper upp Finspång och Åtvidaberg!

Finspångs kommunkoncern har tillgångar på 2,9 miljarder och Åtvidaberg 1,26 miljarder.

Vi skrotar idén om en svävande centralstation och köper upp två kommuner i vårt närområde istället. På så vis säkerställer vi vår regionala dominans och blir äntligen större än Linköping!

Alternativt användningsområde #2:
Mjölk till barnen i Kiruna!

Sossestyret i Kiruna dumsnålar på mjölken i skolan för att göra besparingar på 789 000 kr (Artikel finns här)

Med 4,2 miljarder i kommunalt mjölkbistånd kan vi garantera att barnen i Kiruna får mjölk i minst 5000 år till!

Alternativt användningsområde #3:
Tjugo högstadieskolor i Smedby!

Smedbyborna kan äntligen få en högstadieskola. Eller tjugo.
(Östgötapartiet driver frågan om en högstadieskola i Smedby – Läs mer här)

För 4,2 miljarder kan man bygga otroligt många moderna och fullt utrustade skolor. Minst tjugo stycken!

Alternativt användningsområde #4:
5600 vårdanställda med 40 000 kr/mån i ett helt år!

För 4,2 miljarder kronor kan kommunen rekrytera lite mer än 5600 vårdanställda från hela länet med 40 000 kr i månadslön. Avgifter, skatter, försäkringar m.m. inräknat!

Alternativt användningsområde #5:
Fyra svenska stridsflygplan!

För 4,2 miljarder kronor kan Norrköping bli den första kommunen i Sverige med kommunala stridsflygplan. Vi får nöja oss med en liten men effektiv stridsflotta på fyra helt nymonterade JAS 39 Gripen. Ett rejält tillskott till den kommunala krisberedskapen!

Östgötapartiets alternativ:
Vi slösar inte 4,2 miljarder av skattebetalarnas pengar.
Vi återgår till sunt förnuft och tackar ja till det statliga grundutförandet.
Vi sparar in på mångmiljardbelopp och satsar på kärnverksamheten istället.

Avslutning

Vi rundar av med några avslutande ämnen som vi inte har hittat någon naturlig plats för men som ändå kan nämnas.

Statligt grundutförande = störst klimatnytta!

Vi tar del av en klimatkalkyl från Trafikverket i en kommunal skrivelse från 2020-06-15. Där upptäcker vi att det råder stora skillnader i hur stora koldioxidutsläppen är i de olika alternativen.

Det statliga grundutförandet har lägst miljöpåverkan av alla – ca 75 500 ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.). Med den svävande centralstationen blir koldioxidutsläppen så höga som ca 120 500 ton CO2-ekv., d.v.s. 37 % högre jämfört med det statliga grundutförandet.

Ett huvudskäl till varför den svävande centralstationen släpper ut så mycket mer än det statliga grundutförandet är för att mängden betong som används ökar kraftigt.

Det kan man komma ihåg nästa gång Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna talar sig varma om miljön och att de minsann har infört en så kallad ”koldioxidbudget” i Norrköpings kommun. Eller varför inte nästa gång sossarna köper MP och V:s politiska inflytande i utbyte mot någon ”ny miljöpolicy”, vars effekt blir att undersköterskor tvingas ut på cyklar mitt i vintern då man har sålt ut hela den kommunala bilflottan eftersom bilar anses vara ”ondskan”.

Våra undersköterskor skulle kunna åka mer än 100 000 km i en amerikanartruck (tänk typ en gigantisk Ford F-150) på svartrökande diesel innan de kommer upp i den utsläppsskillnad som den svävande centralstationen för med sig. Och om ni inte tror oss så har vi saxat ut Trafikverkets siffror (se bilden nedan). ”Alternativ A” är den svävande centralstationen och ”Alternativ C” är det statliga grundutförandet. Se och jämför själv.

Förfalskad opinionsundersökning

När den svävande centralstationen enhälligt framröstas av alla åtta partier framförs ett argument i beslutsskrivelsen som vi reagerar på.

Kommunfullmäktige 2020-12-14 – Val av läge för Ostlänken och ny station

”Summeringen av rådslaget visar att de allra flesta norrköpingsbor (86%) som
deltagit önskar en upphöjd järnvägsanläggning enligt alternativ A.”

När det står ”…att de flesta norrköpingsbor (86%) som deltagit önskar en upphöjd järnvägsanläggning…” så är det inte befolkningen på 143 478 invånare år 2020 som avses. Procentsatsen bygger på 243 personers åsikter i ett kommunalt webbformulär.

Vi menar att fler än 243 personers åsikter krävs för att en fråga ska kunna anses ha folklig förankring. Särskilt viktigt är det att beslut av denna storlek bestäms av folket och inte (som nu är fallet) av ett enhälligt etablissemang av elitpolitiker.

Hur kan den folkliga förankringen stärkas då? Vi säger låt frågan hanteras i en kommunal folkomröstning! Låt folket bestämma!

Ska Norrköping skuldsättas med 4,2 miljarder för ett svävande skrytbygge? Eller ska Norrköping låta staten bygga och finansiera en fullt fungerande, markförlagd centralstation i enlighet med det statliga grundutförandet?

Detta kommer etablissemangspartierna aldrig gå med på eftersom de helt enkelt är rörande överens och kommer hålla varandra om ryggen.

Två tillfällen återstår innan de börjar sätta igång bygget av den svävande centralstationen. Nästa tillfälle då vi kan häva avtalet inträffar sannolikt innan valet 2026. Men återigen saknas den politiska viljan i Norrköpings kommun.

Men inför det tredje och sista tillfället hinner ett val hållas, och då kan vi rösta in en annan politisk kraft i Norrköping. Det är ju så illa tvunget eftersom alla de åtta nuvarande partierna i kommunfullmäktige samtycker till detta vansinesslöseri.

De åtta etablissemangspartierna kommer vilja fortsätta på den inslagna banan och slösa mångmiljardbelopp helt i onödan. Vi vill stoppa vansinnesprojektet istället.

Där går konfliktlinjen.

Om bilderna på denna sida

AI-genererade bilder

De flesta av bilderna på denna sida är skapade via Bing och deras AI-tjänst ”Image Creator”.

Övriga bilder

Voteringstabellen med hur partirepresentanterna röstade vid kontrollpunkt #1 om den svävande centralstationen är framtagen av oss i Östgötapartiet och baserar sig på uppgifter ur protokollet där frågan behandlades.

Det svartvita, siluett-baserade verket av kända byggnader i Norrköping är skapat av Okan Karakas.

De tabeller och diagram som presenteras på denna sida är också av oss i Östgötapartiet, dock med undantag för den alternativjämförelse som presenteras avseende skillnader i koldioxidutsläpp mellan de olika stationslösningarna. Det finns en angiven referens under bilden för den som vill läsa mer.