Hoppa till innehåll
Hem » Invandring och integration

Invandring och integration

Den svenska migrations- och integrationspolitiken har under lång tid varit kraftigt verklighetsfrånvänd. Något som hängt samman med politikerelitens svaga förankring i verkligheten. Resultatet av den förda politiken, som såväl S-styren som M-styren ihärdigt praktiserat, har resulterat i ett mycket segregerat samhälle. 

Norrköpings kommun har likt många andra kommuner tvingats uppbära effekterna av denna havererade migrationspolitik. Här har en betydande mängd utrikes födda slussats till bostäder i ett antal dåligt rustade områden och där låsts fast i ett långvarigt bidragsberoende. Detta utanförskap har resulterat i att såväl ekonomin som den generella tryggheten i kommunen påverkats negativt. 

Östgötapartiet vill verka för att vända denna utveckling och skapa tillit, trygghet och gemenskap bland kommunens medborgare oavsett bakgrund. Genom en aktiv assimileringspolitik och pragmatisk ekonomisk politik vill vi göra Norrköping till en kommun där alla bosatta i kommunen ges chans och incitament att bli medborgare i ordets sanna bemärkelse. Östgötapartiet förespråkar en politik där de som gör rätt för sig i relation till det gemensamma hjälps in i gemenskapen medan de som missbrukar sin chans från samhället får möta konsekvenser av sina handlingar. Vi förespråkar en integrationspolitik som ligger i linje med FN:s rekommendationer, en politik som syftar till att införliva invandraren med det svenska samhället.

Programmet i punktform:

 • Östgötapartiet förespråkar minskad invandring
 • En integrationspolitik för invandrarens fullständiga införlivande med samhället.
 • Värna kommunmedborgarnas intressen – även gentemot statliga myndigheter
 • Offentligfinansierat tolkstöd upphör efter tre år
 • Överta tolktjänsterna i offentlig regi
 • Successivt överta verksamheter från privata aktörer inom det invandringsrelaterade området
 • Språkkrav för rätt till ersättningar och bidrag
 • Krav på kurser i samhällsorientering
 • Kombinera kurser i svenska med yrkesutbildning på det egna språket
 • Nej till islamistisk skolverksamhet
 • Bekämpa kolonisatörer och utländskt inflytande
 • Nej till böneutrop i Norrköping
 • Nej till könsstympning av barn
 • Ökade satsningar mot hederskultur
 • Prioritera att få in invandrarkvinnor på arbetsmarknaden
 • Indragna bidrag för de som genom brott visar att de inte vill bli en del av samhället
 • Stimulera återvandring

Vår integrationspolitik syftar till assimilering

Östgötapartiet har assimilering som mål. Assimilering innebär att den som invandrat till fullo införlivas med sitt nya land genom att anamma de seder och bruk som finns här. Vår politik ligger således i linje med FN:s flyktingkonvention, artikel 2 och 34:

Artikel 2

”Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to the measures taken for the maintenance of public order”.

Artikel 34

”The Contracting States shall, as far as possible facilitate the assimilation and naturalization of refugees.”

I den svenska översättningen används termen ”införlivas med samhället” istället för assimilering, men innebörden är densamma. När vi talar om vår integrationspolitik är detta också vad som åsyftas.

En assimileringsprocess sker sällan per automatik, den ställer krav på samhället, men också på individen ifråga att göra det som krävs för att bli svensk i mer än enbart en juridisk bemärkelse. Vi förespråkar en öppen svenskhet, där din hudfärg och din religion är helt irrelevant. Vi vänder oss således emot essentialistiska och rasistiska idéer som hävdar att en person inte kan bli svensk på grund av en viss hudfärg eller dylikt. Med assimilation menar vi ett inlemmande i vår samhälleliga och sociala gemenskap och i de tanke- och beteendemönster som håller denna gemenskap samman. En ärlig chans att bli en del i gemenskapen, inte ett förbud mot olikhet. 

Vi strävar efter att invandrare ska införlivas med samhället, socialt, kulturellt och ekonomiskt. Detta vill Östgötapartiet möjliggöra genom en rad reformer och krav. Vi vill hjälpa de som kommit hit, och som har legitima skäl att vistas här, att bli ett med vårt samhälle. Samtidigt vill vi verka för att den som missbrukar sin chans och tar avstånd från vårt gemensamma samhälle får kännbara konsekvenser.

Den som exempelvis begår grova brott som mord och våldtäkt har med all önskvärd tydlighet visat att de inte vill bli en del av gemenskapen och bör utvisas. Från regionens och kommunens håll kan vi inte ändra lagar, men vi kan försvåra deras vistelse här genom att se till att en kriminell livsstil medför begränsningar av bidrag, hjälp och service från det offentliga.

Vi vill utveckla samhället i en jämlik och sekulär riktning, där barn ska ha samma möjligheter och villkor att kunna utvecklas – alldeles oavsett deras föräldrars bakgrund. Så länge det sker en invandring till Sverige kan vi inte uppnå ovanstående utan en aktiv assimileringspolitik. Det visar de senaste decenniernas förda politik på området.

Det svenska välfärdssystemet kräver assimilering för att fungera

Östgötapartiet ser inte assimilering som ett självändamål. Vi förespråkar assimilering eftersom den svenska samhällsmodellen inte kan fungera utan maximal sysselsättning och en gemensamt internaliserad värdegrund.

Vår välfärdsstat är beroende av att alla som kan arbeta också arbetar, annars kan vi inte finansiera den samhällsmodell som våra förfäder genom möda och slit byggt upp. Det är därför av största vikt att varje individ som kommer till Sverige införlivas i produktionen, genom att arbeta och därigenom bidra till att bära mer än sin egen vikt i ekonomin.

Våra offentliga institutioner kräver också en gemensamt internaliserad värdegrund för att kunna fungera. Vi kan inte förlita oss på att statens rättssystem genom olika former av straff ensamt ska kunna hindra människor från att fuska och sko sig på det gemensamma. Det behövs en gemensam ideologisk inställning gentemot samhället som hindrar människor från att förstöra för andra. Denna inställning är inte av naturen given utan snarare en produkt av de omständigheter man formas av om man växer upp i det svenska samhället, med dess närvarande centralstat och dess egalitära, sekulära och demokratiska ideal.

Att man blir en produkt av den omgivning man växer upp i är inget unikt för Sverige, det gäller alla världens länder. Om man växer upp i ett strikt religiöst och patriarkalt klansamhälle utan centralstat så kommer man få en uppsättning värderingar av och för den typen av samhälle. Majoriteten av de invandrare som kommit till Sverige de senaste åren kommer från länder med diametralt annorlunda synsätt på många av de grundläggande principer som vi svenskar håller som sanna. Många tar över svenska värderingar och anpassar sig till sitt nya hemland varpå deras barn växer upp med liknande förutsättningar som barn till inhemska svenskar. Andra väljer, av olika anledningar, att inte göra det varpå värderingar och attityder som är oförenliga med hur vårt land fungerar slår rot i samhället.

En inställning som tyvärr etablerat sig på sina håll är att den egna klanen eller religionen är viktigare än folket som helhet. Det finns exempelvis idéer om att det är okej att på olika sätt leva på de ”otrogna” som inte följer den egna religionen eller som inte är en del av den egna klanen eller familjen. Genom sådana idéer försvinner fundamentet för vår gemensamma välfärd samtidigt som skattepengar försvinner in i parallella samhällsstrukturer. Om alla medborgare hade den typen av inställning och verkligen gick in för att fuska så skulle vårt välfärdssystem krackelera.

De som fått betala för att politikerna inte agerat emot utvecklingen är människor som är i behov av hjälp, barn som blivit av med sin assistans och sjuka och gamla som blivit lidande av resursbristen i välfärden. Alltså svenska medborgare som inte har samma möjligheter som andra har att demonstrera eller sittstrejka utanför riksdagen i Stockholm, och som därför inte räknats in i politikernas jakt på billiga godhetspoäng.

Ju fler medborgare som hyser inställningen att den egna gruppen är viktigare än folket som helhet, desto svårare blir det att upprätthålla vårt välfärdssamhälle. Det är solidaritet med varandra och våra gemensamma värderingar som har byggt Sverige starkt. Därför krävs det inte bara ett aktivt arbete med att skola in nyanlända i vår syn på statens och välfärdssystemets legitimitet, utan också i vår syn på demokrati, yttrandefrihet och på sexuell och religiös frihet.

I det här landet är vi jämställda. Man ska behandla polisen, läraren, sköterskan, busschauffören eller chefen med samma respekt oavsett deras kön, religion eller sexuella läggning. Det är inte bara moraliskt fel att hantera människor olika, det leder också till att skolundervisning, sjukvård och myndighetsutövning försvåras avsevärt. I vårt land gäller också demokratins grundprinciper om åsiktsfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet. Man kräver inte åsiktsförtryck, censur och begränsningar i yttrandefriheten för att gynna den egna gruppens intressen på bekostnad av vår demokratiska samhällsordning. Särskilt inte med avsikten att befästa parallella samhällsstrukturer och antidemokratiska värderingar i samhället.

Assimilering är alltså ett måste om vi ska kunna bevara vårt demokratiska välfärdssamhälle. Det krävs att man lär sig språket, kommer ut på arbetsmarknaden och anammar de seder och bruk som får vårt samhälle att fungera. Till skillnad från många politiker i de andra partierna är vår hållning att aldrig kompromissa om dessa grundläggande och självklara principer. De som kommer till Sverige ska anpassa sig efter Sverige för såväl de själva som för hela samhällets skull. Om man inte vill ställa upp på detta så kan man söka sig någon annanstans. Då kan vi istället nyttja skattemedlen till de som är i större behov av dem och som ställer upp på dessa grundläggande krav.

Aktörerna som står i vägen för en assimileringspolitik

Särskilt problematiskt givet vårt lands stora behov av medborgerlig solidaritet är att det finns aktörer som arbetar för att hindra invandrare från att assimileras in i Sverige. Dit räknas bland annat klanledare, islamister, politiska aktivister och rasister.

Klanledare vill gärna behålla sin position som just det och motarbetar därför ofta statens försök att få ökat inflytande över klanens medlemmar. Om det inte finns parallella samhällen är det svårt att agera klanledare.

Religiösa fundamentalister arbetar ofta aktivt för att segregera troende från majoritetssamhället. Medan en del av dem vill dra sig undan från vårt sekulära samhälle och bilda enklaver så vill andra försöka ändra vårt samhälle till att passa den egna trosuppfattningen. I den senare kategorin har särskilt islamister varit framgångsrika i Sverige. De har gjort sig till talespersoner för samtliga muslimer och har därmed lyckats manipulera majoritetssamhällets uppfattning om hur den muslimska gruppen som helhet vill leva. Genom detta har de bland annat kommit över hundratals miljoner i bidrag till sina föreningar och skolor. De bjuds inte heller sällan in till debatt i radio, tv och tidningar som självutnämnda talespersoner för Sveriges muslimer, vilket skapar en nidbild av hur majoriteten av svenska muslimer tycker och tänker.

Inom såväl media som i politiska partier finns det politiska aktivister som tror att oreglerad massinvandring är någonting önskvärt och genuint gott. Dessa människor har sällan själva upplevt hur det är att leva i områden präglade av misär, kriminalitet, hedersförtryck och moralpoliser. För dem har invandringen bara medfört godhetspoäng, billig arbetskraft, falafel och kebab. Dessa aktivister brukar vara motståndare mot assimilering för att de tror att det är ett uttryck för rasism. Från maktpositioner i samhället ägnar de sig därför åt demonisering av alla ärliga försök att hjälpa invandrare att sätta sig in i, anpassa sig till och komma in i samhället. Att de spelar faktiska rasister i händerna förtränger de gärna. Rasister avskyr nämligen också assimilering. De är motståndare till en assimileringsprocess eftersom de motsäger sig så kallad ”rasblandning” och vill att etniska svenskar och nysvenskar ska se varandra som fiender istället för som medmänniskor. Östgötapartiet tar strid mot alla aktörer som vill segregera och förstöra solidariteten i vårt samhälle oavsett var de har sitt ursprung.

Vi företräder kommunens och regionens intressen

Östgötapartiet kommer göra det vi kan för att spara in på de invandringsrelaterade kostnaderna. Desto fler individer som ska integreras i ett samhälle, desto svårare och dyrare blir det. Ser vi till merparten av migranterna som kommit till Sverige så rör det sig om ett stort antal människor med låg eller obefintlig utbildning. Utbildningsnivån påverkar naturligtvis möjligheterna att snabbt kunna slussas in i produktionen negativt. I en avancerad ekonomi som den svenska kommer en analfabet att ha sämre förutsättningar att få ett jobb än en utbildad läkare. Att migranterna dessutom i stor utsträckning kommer från kulturer som har diametralt annorlunda synsätt på staten, religionen, jämställdheten osv innebär att dessa individer kräver mer resurser och tid i anspråk än vad motsvarande mängd norrmän skulle göra om de skulle migrera till Sverige. Detta särskilt om de enbart bosätter sig med sina landsmän.

Den nuvarande situationen dränerar både ekonomiska resurser och institutionella resurser. Det krävs utöver pengar också handläggare, tjänstemän, lärare, sköterskor, vakter och andra tjänster som inte kan, eller har kunnat, anställas i samma takt som Sverige tagit emot människor. Desto fler som ska slussas via integrationsprocesserna, desto fler tjänster och desto mer skattemedel kommer behövas för att hantera processerna. Det finns således, med all önskvärd tydlighet, begränsningar för vad vi klarar av att hantera.

Östgötapartiet hade av detta skäl föredragit att migrationstrycket mot Sverige och dess kommuner minskade så att vår kommun och vår region inte behövde ta emot fler än vad vi har kapacitet till. Vi kommer dock göra det vi kan i denna än så länge låsta situation för att stå upp för vår kommuns och vår regions objektiva intressen. Av vikt för att vår kommun och vår region ska kunna fungera trots läget är att vi hanterar medborgarnas skattemedel på ett bättre sätt så att inte välfärdens kärnfunktioner blir lidande. 

Östgötapartiet kommer därför att driva på för en politik där vi sparar in på flera av de invandringsrelaterade kostnader som offentlig sektor på kommunal och regional nivå fått stå för. Att spara in på invandringskostnader behöver varken innebära att någon far illa eller att assimileringsprocessen försämras. Tvärtom så kan det snarare leda till starkare incitament att lära sig svenska och skaffa sig ett arbete. Östgötapartiet kommer att verka för att det senare blir fallet. 

Försvara kommunmedborgarnas intressen gentemot Migrationsverket

Till följd av de verklighetsfrånvända politikernas migrationspolitik har trycket på Sveriges kommuner och landsting ökat enormt. Det har gått så långt att kommuner och regioner tvingas bortse från regelverk och lagar för att kunna vara migrationsverket och den statliga nivån till lags. 

Östgötapartiet är, till skillnad från övriga partier, ett parti nära dig! Vår lojalitet ligger inte vid Migrationsverkets tjänstemän utan hos er skattebetalare i kommun och region. Vi kommer därför att använda oss av de lagar och föreskrifter som finns för att lindra trycket mot vår kommun och region så att vi kan föra en integrationspolitik som vi har råd och möjlighet till att föra.

Värna medborgarnas skattemedel

Östgötapartiet kommer avsätta den mängd skattemedel som är rimlig i relation till de åtaganden som kommun och region har gällande invandringsrelaterade kostnader. Ett ökat mottagande kommer därför ske inom ramarna för en redan budgeterad mängd skattemedel på området – såvida inte staten skjuter till proportionerlig mängd medel i relation till antal nya individer. Vi kommer således vara mycket sparsamma med att utöka mängden kommunala och regionala skattemedel för detta ändamål. Vi kommer också verka för att de skattemedel som används fyller sitt syfte och har önskvärd effekt.

Norrköpings kommun är en mycket skuldsatt kommun. Detta vill vi ändra på och då måste medborgarnas skattemedel behandlas med den respekt som medborgarna förtjänar. 

Boendelösningar som inte kostar skattebetalarna lika mycket

Östgötapartiet vill spara in på mängden skattemedel som går åt till att förse migranter med boenden. För oss handlar det här inte bara om att värna kommunmedborgarnas skattemedel. Det är också en rättvisefråga att ta bort etniska gräddfiler i bostadskön. Det är inte rimligt att vi givet den bostadsbrist som vi har i Norrköpings kommun, framförallt av hyresrätter, låter migranter få förtur till vissa bostäder bara på grund av att de har invandrat. Det gör bostadskösystemet orättvist och underminerar förtroendet för våra offentliga bolag, däribland Hyresbostäder AB där många skattebetalare tvingats stå i kö i många år för att få en chans till en bra lägenhet. Vi tycker att nyanlända ska stå i kö som alla andra. 

Om behov för boenden åter tillkommer i kommunen så kommer vi verka för att modulbostäder används istället för att kvoteringen fortsätter. Det går att få till billigare boenden med en rimlig boendestandard! 

Offentligfinansierat tolkstöd ska upphöra efter tre år

Avsevärda summor skattemedel går åt till tolkstöd för de invånare som inte behärskar språket varav många vistats i landet under lång tid. Det är orimligt att personer kan leva i Sverige i 10,15 eller 20 år utan att lära sig språket och samtidigt få skattefinansierat tolkstöd för minsta lilla.

Att lära sig svenska inom loppet av tre år är fullt möjligt om man verkligen vill bli en del av samhället.

Östgötapartiet vill därför begränsa det offentligfinansierade tolkstödet till max tre år, med vissa undantag för en del situationer eller grupper. Situationer av exempelvis allvarlig medicinsk karaktär kan kräva en tolk för att vårdanställda ska kunna vara säkra på att patienten förstått innebörden av det som sker. Andra grupper som kan undantas från tolkstödsbegränsningen är exempelvis gamla människor eller personer med någon form av funktionsnedsättning som gör det svårare att lära sig språket i samma takt som yngre individer. I övriga fall bör samhället ställa högre krav på sina invånare.

Överta tolktjänsterna i offentlig regi

Tolkföretagen kostar orimligt mycket pengar och det är ofta oklart vilken kvalité som delges medborgarna vid inköp av dessa tjänster. Östgötapartiet vill därför att det offentliga successivt övertar tolktjänsterna. Det är bättre att kommun och region anställer tolkar på heltid så kan vi pressa ner kostnaderna och få bättre insyn i verksamheten. Då blir det också möjligt att anpassa tolkarna efter den specifika verksamheten så att till exempel vissa enheter blir mer specialiserade på att bistå i vården medan andra tolkar kan fokusera på att bistå i skolan.

Språkkrav för rätt till ersättningar och bidrag

I Sverige gör man sin plikt innan man kräver sin rätt. Det är denna grundläggande princip som byggt Sverige starkt och fått välfärden att fungera.

Som nybliven medborgare i vårt land så tillkommer därför plikten att göra det man kan för att komma in i samhället innan man kräver rätt till ersättningar och bidrag. Visar man inte att man är villig att bli en del av det svenska samhället finns det ingen anledning för det svenska samhället att slösa skattemedel på vederbörande.

Därför anser Östgötapartiet att kommunala och regionala bidrag och ersättningar ska villkoras med att man också genomför eller har genomfört en godkänd SFI-utbildning.

Att formalisera språkkrav på detta vis är inte enbart en fråga om att avlasta tolkar eller förbättra integrationsprocessen. Det handlar också om att nå fram till de kvinnor som förtrycks på grund av valfriheten att delta.

Eftersom valfrihet också gör det möjligt att välja bort är det svårare för samhället att hjälpa de kvinnor som tvingas vara hemma av sina män. Genom att ställa krav på att samtliga ska lära sig språket kommer dessa kvinnor få möjligheten att bli en del av det samhälle som misogyna män vill utesluta dem från.  

Krav på kurser i samhällsorientering

Något som efterfrågas av många invandrade är tydlighet i vad som gäller i Sverige. Många invandrare har beskrivit hur bristen på tydliga riktlinjer om vad som gäller försvårat möjligheterna att bli en del av vår nationella gemenskap. I nuläget är det ofta upp till enskilda eldsjälar på skolor och i andra verksamheter att utanför den ordinarie undervisningen delge den nyanlände grundläggande kunskap om vårt samhälle. 

Vi kan inte förvänta oss att invandrare kommer att integreras till fullo av sig själva. Det är både ett individuellt och ett samhälleligt ansvar att se till att införlivningen med samhället blir så bra som möjligt.

Därför vill Östgötapartiet ställa krav på att samtliga nyanlända, utöver SFI-kurser, också genomför olika former av samhällsorienterande kurser för att skapa en förståelse för vad det är som gäller i Sverige. Kurserna kan ha varierande innehåll, men bör bland annat behandla jämställdhet, sexualitet, vad demokrati innebär och vad som är tillåtet och inte gällande barnuppfostran, för att nämna några relevanta exempel. 

Kombinera kurser i svenska med yrkesutbildning på det egna språket

Östgötapartiet ser det som centralt, för både kommunens ekonomi och för integrationen, att få fler bidragstagare i Norrköpings kommun att komma i arbete. Det är därför av största vikt att kommunen inte ägnar sig åt att skapa tillfälliga låtsasjobb för att det ska se bra ut, utan istället skapar verkliga förutsättningar för medborgare att komma ur sitt utanförskap. Vi kommer därför verka för kombinerade lösningar gällande utbildningar, bidrag och arbete som leder till kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Bland annat är vi öppna för att införa yrkesutbildningar på andra språk än svenska – villkorat med att man också lär sig svenska vid sidan av. Genom att man kombinerar utbildning i svenska med yrkesutbildning så kan man förkorta tiden det tar att komma ut i arbete avsevärt. På så vis sparar vi skattemedel såväl på kort som på lång sikt.

Vi stänger de islamistiska skolverksamheterna!

En framgångsrik skola kan inte ha en agenda som går emot skolväsendets syfte. Trots detta har rikspolitikerna utformat skolpolitiken så att islamistiska friskolor i praktiken ostört kan indoktrinera elever till att ta avstånd från det svenska samhället och dess grundläggande demokratiska värderingar. Med föräldrars välsignelse får barn och unga som redan befinner sig i utanförskap lära sig att undvika umgänge med ickemuslimer, och i synnerhet etniska svenskar, för att inte “försvenskas”.

Genom kommunpolitiska drömmerier har denna typ av samhällsdestruktiva skolverksamhet tillåtits att inte bara fortsätta bedrivas, utan också att expandera på medborgarnas bekostnad.

Norrköpings kommun hade för inte så längesedan en sådan aktör i Hageby där barn könssegregerades och fick indoktrinerande undervisning i islam. Det har även rapporterats om hur skolan hörsammat föräldrars krav på att barn av olika kön inte ska mötas eller hur pojkar vägrat ta kvinnor i hand. Skolan fick verka i flera år och uppbar tiotals miljoner kronor innan Skolinspektionen för några år sedan beslutade att stänga ner skolan.

Först när Skolinspektionen beslutade att stänga ner Kunskapsljuset fick kommunförvaltningen tummen ur röven och släckte huvudmannens förskoleverksamhet i kommunen. Hade inte Skolinspektionen beslutat om en nedläggning hade den kommunala politikereliten än idag tittat på och låtit ledningen för Kunskapsljuset och de anknutna förskoleverksamheterna bygga en allt större barriär mellan barnen och förutsättningarna för dem att införlivas i det svenska samhället.

Det är ironiskt att kommunens politiker har mage att tala om integration och barns rättigheter samtidigt som de låter islamister cementera utanförskapet för särskilt utsatta barn i kommunen. Även dessa barn ska tillhöra vår samhälleliga och sociala gemenskap, inte det utanförskap och splittring som islamistiska aktörer strävar efter.

Vi är kritiskt inställda till religiösa friskolor överlag, men så länge de uppfyller de grundläggande kriterier vi som kommun ställer upp för verksamheten ser vi ingen anledning att ingripa mot dem. Här har det dock skett rejäla övertramp såväl mot den skolstandard vi vill ha i Norrköpings kommun som mot idén om att skolan ska fostra solidariska medborgare med demokratiska värderingar. Vi finner inga argument för att låta denna typ av skolor få fortsätta bedriva verksamhet i Norrköping och kommer med alla till buds stående medel se till att stänga ner och bannlysa denna typ av skolverksamhet från vår kommun.

Bekämpa kolonisatörer och utländskt inflytande!

Utöver Ryssland och Kina har också framförallt Saudiarabien, Iran, Qatar och Turkiet börjat lägga sig i svensk inrikespolitik allt mer. Trots att detta sker i ökad omfattning har Sveriges regeringar inte intervenerat i tillräcklig utsträckning.

Utöver skolor, föreningar och trossamfund har vi nu fått regelrätta islamistpartier i Sverige vars mål är att successivt utrota den svenska kulturen.

Ovannämnda stater finansierar verksamheter i syfte att splittra Sverige. 

Under senaste mandatperioden har vi fått se hur islamister med täta band till turkiska regimen formerat sig för att ta mandat i kommuner, regioner och riksdag. Om inget drastiskt görs kan vi inom en snar framtid ha regelrätta etniska konflikter i Sverige.

Ingen borde vara förvånad över det, men vi borde alla vara mycket oroade över det faktum att det inget politiskt parti vågar hantera dessa element så som de borde hanteras.

Ponera att det var ryssar som startade skolor, förskolor och föreningar i syfte att bevara sin ryska kultur. Att det var ryssar som implementerade sina egna parallella domstolssystem och höll hela områden under sitt våld. Att ryssarna kravallade i Sveaparken för att någon bränt en Dostojevskij-bok. Att Moskva sponsrade uppbyggnaden av ryskortodoxa kyrkor där man predikade Kremls budskap. Att det var ryssar som startade partier för att stoppa ”anti-putinismen” eller ”russofobin” – hur hade vi agerat då?

Det vi har att göra med här är regelrätta kolonisatörer och de ska behandlas därefter. Håller man inte med om det är man inget annat än en landsförrädare. Det finns inga andra ord för det.

På kommunal nivå gäller det alltså att slå ner på alla uttryck för dessa koloniala strävanden. Det kan vara förskolor, skolor, föreningar, trossamfund och annat. Alla verksamheter, som finansieras av eller kan kopplas till organisationer, nätverk eller regimer, som jobbar för att enklavisera och kolonisera Sverige måste bekämpas med full kraft.

Om vi inte gör det kan vi se fram emot en framtid som präglas av brutala konflikter mellan svenskar och invandrargrupper. Vi måste ta kontroll innan det är för sent.

Här kommer Östgötapartiet på kommunal och regional nivå mobilisera och nyttja alla till buds stående medel för att bekämpa dessa aktörer. Vi pratar om en uppsjö av åtgärder från mindre åtgärder som nekande av bygglov, till återkommande tillsynsbesök, nedstängning av verksamheter, chockdebiteringar, vräkningar och omhändertagande av barn.

Islamiseringen av Sverige är en aktiv, pågående och medveten process. Den måste bekämpas med en aktiv och flexibel strategi.

Med Östgötapartiet vid makten får du inga sovande politiker. Du får precis det som krävs på den kommunala och regionala nivån avseende att kontra och förebygga dessa problem.

Nej till böneutrop i Norrköping

Östgötapartiet säger nej till böneutrop. Det är inte bara våglängder som ropas ur en högtalare, det är en politisk manifestation för radikalare element inom Islam att manifestera att ett område tillhör Islam. Det finns inget och ska inte finnas något område som tillhör Islam i Norrköping.

Genom att säga nej till böneutrop tar vi också ställning för de hundratusentals flyktingar som har flytt undan islamistiska regimer, däribland muslimer som inte ser någon nödvändighet i att höra böneutrop i Sverige.

De som vill påminna sig om när det är dags för bön får ställa in sin klocka på telefonen så att den talar om när det är dags. Så länge dessa påminnelser inte stör människor i det offentliga rummet så ligger det mer i linje med vår syn på religion: privatsak, inget annat.

Nej till könsstympning av barn

Östgötapartiet säger konsekvent nej till att regionen ska tillåta könsstympning av barn. I vissa kulturer och religioner förespråkas omskärelse av förhuden eller att klitoris ska avlägsnas. Det spelar ingen roll om dessa övergrepp kan rättfärdigas utifrån religiösa eller kulturella perspektiv.

Vi kommer försvara vartenda barn inom vårt län, alldeles oavsett vad deras föräldrar fått för sig är rätt och fel. Dessa kroppar är kroppar tillhörande våra medborgare och det spelar ingen som helst roll om de har en viss hudfärg eller religiös tillhörighet, ingen ska kröka ett hår på dessa barn även om det motiveras av kulturella eller religiösa argument.

Om föräldrar insisterar på att utföra religiösa eller kulturella snitt i sina barn, men i andra länder där detta inte är olagligt, kommer vi vid kännedom om detta att processa ärendena vidare till socialtjänsten då det inte är orimligt att misstänka barnmisshandel. Det år då barnen fyller myndig ålder kan denne individ bekosta könsstympning av sig själv, men innan det har vi en plikt gentemot varje minderårig i hela länet.

Det är alldeles för många svenska barn till utländska föräldrar som könsstympats medan politiker och myndigheter vänt ryggen till – i toleransen namn. Vi tolererar inte det.

Öka satsningarna på att bekämpa hederskultur

I Norrköpings kommun rapporteras det emellanåt om hedersrelaterade fenomen. Givet kommunens stora segregation så finns det rimligen ett stort mörkertal. Det rapporteras exempelvis om att barn i riskgrupp för hedersförtryck försvinner från skolan utan att någon reder ut var de tagit vägen. 

Östgötapartiet vill att Norrköpings kommun ska utmärka sig i sitt arbete mot hedersförtryck inom kommunens och regionens samtliga områden. Vi vill utöka samarbetet mellan kommunen och de föreningar som bekämpar hedersvåld och hederskultur och vi är villiga att ta in experter på området i syfte att få bort denna företeelse från kommunen. Vi måste bli bättre på att lokalisera hedersrelaterat våld och förtryck och hjälpa de som utsätts. Bland annat bör skolpersonal utbildas och rutiner komma på plats så att vi lättare kan identifiera och hjälpa medborgare som utsätts för detta.

I Östergötland ska ingen behöva leva i hedersförtryck. Här ska varje individ leva i frihet och jämställdhet oavsett kön, sexuell läggning eller härkomst. Svårare än så är det inte.

Prioritera att få in invandrarkvinnor på arbetsmarknaden

Östgötapartiet vill bryta invandrarkvinnors ofrivilliga utanförskap. 

Allt för många medborgare hålls fångna i sina egna hem och hindras från att bli en del av majoritetssamhället.

Östgötapartiet ser därför invandrarkvinnorna som en, bland invandrarna, prioriterad grupp att få ut på arbetsmarknaden. Att ge dem möjlighet till egen försörjning är det bästa sättet att bryta den isolation som många av dem tvingats leva under. 

Kvinnor är dessutom en grupp som islamister lägger särskild vikt vid att kontrollera och förtrycka. Den typen av försök kan vi underminera genom att snabbare få kvinnorna i arbete.

Indragna bidrag för de som genom brott visar att de inte vill bli en del av samhället

Det bästa ordningen är den där grova brott begångna av invandrare resulterar i utvisning. Begår man brott har man givetvis ingenting i Sverige att göra. Östgötapartiet har dock inte möjligheten att fatta den typen av beslut eftersom vi enbart verkar på kommunal och regional nivå.

Det vi däremot kan göra är att villkora bidrag och ersättningar på grundval att man inte får begå brott.

Begår man grova brott visar man med all önskvärd tydlighet att man förbrukat den chans man fått av det svenska samhället. Redan nu ser vi hur svensk ekonomi går allt sämre och varje skattekrona kommer räknas och behövas till viktiga sektorer. Det finns inga argument för varför vi ska slösa skattemedel på individer som inte är intresserade av att göra rätt för sig eller vara med och bygga vårt samhälle.

Stimulera återvandring

Svensk ekonomi går allt sämre. De etablerade partierna väljer att angripa välfärdssektorerna medan vi ser andra ställen att göra besparingar på.

Trots de etablerade partiernas intränade läten om att svensk ekonomi behöver de migranter som vi tagit in är verkligheten en annan. De flesta som kommit till Sverige har för låg utbildningsnivå för att klara av att bära sin egen vikt i ekonomin och i slutändan innebär den förda migrationspolitiken ökade kostnader.

Vi har med andra ord för många människor att försörja. Att kompensera för detta kommer kräva massiva investeringar i utbildning och assimileringsprocesser. Det är väldigt lite som talar för att vi faktiskt kommer ha råd med allt det som kommer krävas. Det finns fysiska begränsningar för vad vi klarar av.

Utöver de rent ekonomiska delarna har vi också ideologiska och kulturella delar som måste klaffa för att vårt samhälle ska kunna fungera.

Det står klart utom allt rimligt tvivel att Sverige inte klarar att införliva alla de som kommit hit. Det är också solklart att massor av människor som kommit hit absolut inte ska vara här. Exempelvis kriminella eller personer med en kolonial agenda. Vi måste förmå dessa individer att lämna landet – samtidigt som vi bedriver en effektiv assimileringspolitik för att till fullo införliva de invandrare som kan och vill införlivas med det svenska samhället.

Frågan är dock hur. Här ska betonas att Östgötapartiets möjligheter är begränsade, men vi kommer så långt vi kan försöka bidra till att stimulera en ökad återvandring, bland annat genom det vi redan nämnt i tidigare delar av vårt invandringspolitiska program. 

Vi kan inte från kommunal eller regional sida utvisa någon, däremot kan vi skapa incitament som gör det mer fördelaktigt att återvandra förutsatt att man räknas till någon av de individer som uppenbarligen inte vill bli en del av det svenska samhället med allt vad det innebär.