Hoppa till innehåll
Hem » Brottsbekämpning

Brottsbekämpning

Tryggheten i Norrköping har under lång tid försvagats genom ökad rädsla för att utsättas för rån, våldtäkt och misshandel. Många föräldrar tvingas oroa sig för risken att deras barn ska rekryteras till kriminella gäng eller bli en pjäs inom narkotikaförsäljningen. Kriminaliteten har blivit grövre och sker utspritt i kommunen på ett sätt som drabbar hederliga medborgare. Samtidigt räcker inte det statliga våldsmonopolet till för att handskas med problemen.

Östgötapartiet vill verka för en långsiktig pragmatisk politik som successivt bryter ner de kriminella elementen i samhället. Vi vill därför rikta både långsiktiga och omedelbara insatser mot de utsatta områdena i kommunen med målet att stötta polisen och skapa trygga rum för kommuninvånarna. Vi vill också upprätta ett tätare samarbete med polisen i Norrköping och på område efter område göra livet surt för kriminella som förstör vår kommun och vårt samhälle.

Östgötapartiets trygghetsprogram i punktform:

  • Avlasta polisen genom fler kommunala ordningsvakter
  • Neka brottsaktiva möjligheten att hyra bostad eller lokal i kommunen
  • Indragna bidrag för brottsaktiva
  • Öka kameraövervakningen
  • Mer brottspreventiva åtgärder i det offentliga rummet
  • Skärpta ersättningssystem och gå hårdare åt politiker som fifflar och fuskar
  • Minska korruptionen genom öppnare bokföring
  • Ökade satsningar mot hedersvåld

Avlasta polisen genom fler kommunala ordningsvakter

Ett av polismyndighetens problem är att poliser inte tillåts att helhjärtat ägna sig åt den polisiära kärnverksamheten, det vill säga att förebygga och bekämpa brott. Istället för att fokusera på det som behöver göras så har politiker och myndighetschefer tvingat på polismyndigheten olika typer av projekt som haft mycket begränsad effekt på brottsligheten.

Denna experimentverkstad har bland annat resulterat i att poliser tvingas lägga tid och resurser på ordningsarbete som andra yrkesgrupper skulle kunna göra istället. Exempelvis patrullerande verksamhet på gator och torg som lika gärna skulle kunna skötas av ordningsvakter.

Östgötapartiet vill därför anställa fler ordningsvakter i syfte att avlasta polisen så att polisen kan lägga större fokus på att bekämpa den ökande brottsligheten. Vi vill att den kommunalt organiserade vaktstyrkan ska efterlikna en poliskår så långt som gällande lagstiftning tillåter. Den kommunala organiseringen av ordningsvakter ska successivt förberedas inför möjligheten att kunna avlasta polisen på fler områden i framtiden. Norrköpings kommun behöver stå redo att handskas med en fortsatt urspårad kriminalitet om Polismyndigheten inte klarar av uppdraget. Invånarna måste garanteras en trygg tillvaro, och för att uppfylla den garantin ser vi det som en nödvändighet att förbereda vår kommunen där våldsmonopolet misslyckas.

Hårdare straff och indragna bidrag för brottsaktiva

Ett stort problem för polisens förmåga att bekämpa kriminaliteten i kommunen är återfallsförbrytare som begår brott på löpande band och därmed tar upp mycket av rättsväsendets tid och resurser. I denna kategori ingår yrkeskriminella och livsstilskriminella. I de fall där dessa individers brott når fram till domstol så slutar det ofta med att förövaren får olika former av straffrabatter. Trycket på rättsväsendet parat med den tandlösa lagstiftningen innebär att det är fullt möjligt för dessa individer att mer eller mindre konstant återfalla i brott utan att mötas av avskräckande konsekvenser. Det är lättare att vara kriminell i Sverige än det är i jämförbara länder och det drabbar hederliga medborgare, i synnerhet i våra utsatta områden.

Östgötapartiet kommer driva att bidrag och ersättningar ska villkoras med att man inte får begå brott. De kommande åren kommer svensk ekonomi gå allt sämre. Därför måste vi hushålla med våra gemensamma skattemedel så att de räcker till för att hålla samhället igång. Det är i ljuset av detta orimligt att ge bort skattemedel till individer som inte är intresserade av att göra rätt för sig eller vara med och bygga vårt samhälle.

Neka brottsaktiva möjlighet att hyra bostad eller lokal i kommunen

Livsstils- och yrkeskriminella bor ofta i kommunala hyreslägenheter eller hyr kommunala förråd. Lokalerna möjliggör för dem att få enkel tillgång till andras egendom samt att med hyreshuset som bas kunna ägna sig åt kriminell verksamhet så som narkotikaförsäljning. 

Östgötapartiet är öppna för att neka brottsaktiva möjligheten att hyra bostäder eller lokaler via våra kommunala bolag. Detta kan komma till stånd genom införande av kommunala ordningsföreskrifter beträffande rätten att hyra bostad eller lokal av kommunen. Vi vill också verka för ett samarbete med de privata hyresvärdarna så att ordningsföreskrifterna kan breddas till att innefatta också deras hyresbostäder.

Genom införande av dessa kommunala föreskrifter kan kommunen och Polismyndigheten få nya verktyg när det gäller att motverka kriminellas verksamhet i Norrköping.

Ökad kameraövervakning

Övervakningskameror hjälper polisen att lättare identifiera gärningsmän när brott har begåtts. De kan även avskräcka från kriminella handlingar och därmed möjliggöra att pågående brott stoppas.

Östgötapartiet ställer sig av dessa skäl positivt till att sätta upp fler övervakningskameror i det offentliga rummet. Kamerorna ska placeras där så kan stärka tryggheten och bidra till att fler brott klaras upp.

Mer brottspreventiva insatser i det offentliga rummet

Huvudfokus måste vara att bekämpa kriminaliteten. Den kommer dock inte försvinna över en dag, och därför tänker Östgötapartiet, utöver hårda insatser mot kriminalitet, genomföra flera brottspreventiva insatser i det offentliga rummet.

Inomhus bör tryggheten säkras upp genom att taggsystem och portkod införs i alla kommunala fastigheter. Förråd och cykelrum bör i sin tur ses över och förses med bättre lås och säkrare förrådsväggar i områden som är särskilt drabbade av inbrott med målsättningen att på sikt tillämpas i alla kommunens cykelrum och förrådsutrymmen. Att hyra kommunalt ska vara förknippat med trygghet. 

I likhet med övervakningskameror bidrar god belysning till att gärningspersoner drar sig för att begå brott. Med fler lampor utomhus längs exempelvis gångvägar, minskar möjligheterna för gärningspersoner att begå brott utan att då också bli synlig för omvärlden. Det ökar också möjligheterna att i tid se och kunna undfly gärningspersoner. Ökad belysning är därför ett verktyg för att motverka exempelvis överfallsvåldtäkter och rån när mörkret fallit.

Ett annat sätt vi vill motverka kriminaliteten på är genom att göra det svårare att begå brott obemärkt i kommunens grönområden och bostadsområden. Buskage och annan växtlighet som underlättar exempelvis narkotikahandel bör avlägsnas i områden som bedöms riskfyllda. Nybyggnation bör också planeras med fokus på att minimera antalet dolda platser där kriminell verksamhet kan bedrivas utan insyn från omvärlden. 

Det är viktigt att vara medveten om att lampor och klippta buskar inte i sig är lösningen på brottsligheten, även om de är bra och trygghetsskapande. Etablerade politiker anser sig ofta färdiga med det trygghetsskapande efter en trygghetsvandring och ett par nya lyktor, men det räcker inte på långa vägar. Målsättningen ska givetvis vara att dessa åtgärder inte ska behövas. Norrköpings gator ska med andra ord i längden vara så trygga att belysning och buskar inte spelar någon roll.

Hårdare konsekvenser vid politiskt fiffel och korruption

Korruption är ett samhällsproblem som förvärras i Sverige. Varje vecka avslöjas nya fall av korruption där politiker och andra makthavare inom offentlig sektor har skott sig på ett orättfärdigt sätt. Dessa personer undslipper ofta konsekvenser för sina handlingar vilket ökar risken för att korruptionen ökar. En förutsättning för att kunna motverka kriminaliteten i samhället är att makthavare inte skor sig på det gemensammas bekostnad. Därför måste samma nolltolerans mot kriminellt beteende råda i maktens korridorer som på våra gator och torg.

Östgötapartiet kommer aldrig se mellan fingrarna på korruption, varken när det gäller tjänstemän eller politiker. Vi vill istället se att kommunen mobiliserar sina jurister mot de tjänstemän och politiker som missbrukar sin makt och skor sig på skattebetalarnas bekostnad.

Även om det är en fråga som måste tas på riksplanet så är vi också för att införa tjänstemannaansvar. Den som sitter på en maktposition och inte gör sin plikt gentemot medborgarna ska givetvis inte åtnjuta ansvarsfrihet för sina handlingar. 

Minska korruptionen genom öppnare bokföring

Norrköpings kommun tar in flera miljarder i skatteintäkter årligen huvudsakligen via kommunaskatten och utjämningssystemet. För att den offentliga sektorn ska kunna fungera måste den ha allmänhetens förtroende. Hur våra gemensamma medel används och till vilka ändamål är därför viktigt att kunna följa upp och granska.

Östgötapartiet vill verka för en öppnare bokföring i Norrköpings kommun. Genom en öppnare bokföring ska allmänheten kunna följa vad våra skattepengar används till på en mer detaljerad nivå. På sikt är förhoppningen att en öppnare bokföring kan revitalisera demokratin i kommunen, ge medborgarna ökad insyn och öka förtroendet för kommunen. Allmänheten kan också få möjligheten att kontrollera räkenskaperna och hitta korrupta politiker och tjänstemän som skor sig på våra skattemedel, något som tyvärr inte är helt ovanligt.

Ökade satsningar mot hedersvåld

Östgötapartiet vill att mer ska göras för att motverka förekomsten av hedersvåld och hedersförtryck i kommunen. Mer om detta kan ni läsa i vårt invandringsprogram.